ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lenient

L IY1 N IY0 AH0 N T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lenient-, *lenient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lenient[ADJ] ปรานี, See also: กรุณา, เมตตา, Syn. mild

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lenient(ลี'เนียนทฺ) adj. ผ่อนผัน,กรุณา,ปรานี,โอนอ่อน., See also: leniently adv., Syn. soft

English-Thai: Nontri Dictionary
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you are lucky today. You have a lenient judge.ฉันว่าคุณโชคดีนะวันนี้ คุณได้ผู้พิพากษาที่ออกจะใจดีหน่อย Brokedown Palace (1999)
They say that people become lenient when in love, look at the relationship you're having.ว่ากันว่าคนจะรู้จักยอมเมื่อเขามีความรัก มองดูความสัมพันธ์ที่เธอมี 9 Ends 2 Out (2007)
I was willing to be lenient last yearผมตั้งใจจะเป็นผมที่มีเมตตาเมื่อปีที่แล้ว Pilot (2009)
You brat! Have I been too lenient with you?ไอ้น้องบ้าฉันใจดีกะแกเกินไปใช่ไหม Finding Mr. Destiny (2010)
The old Ash was more lenient than most.ดิแอชคนเก่าใจดีกว่า BrotherFae of the Wolves (2011)
Lenient would be an akle bracelet of razors.เมตตาของเขาคือกำไลข้อเท้าทำด้วยมีด BrotherFae of the Wolves (2011)
Why are we so lenient toward those drunk people?ทำไมพวกเราถึงผ่อนผันให้กับขี้เมาเหล่านั้นล่ะคะ Me Too, Flower! (2011)
Do you think the lenient sentence was a contributing factor in her death?คุณคิดว่าการลงโทษที่อ่อนเกินไป เป็นปัจจัยต่อการตายของเธอรึเปล่า The Pact (2012)
And I asked the judge to set a lenient bail.และขอผ่อนปรนค่าประกันกับผู้พิพากษา Sabotage (2013)
As we speak, the bank is reassessing your financial viability as a mortgage holder, and I think we both know that you fail to meet even the most lenient threshold for continued approval.อย่างที่พูด ธนาคารจะทบทวน สภาพการเงินของคุณ ว่าเป็นผู้ถือจำนอง และฉันคิดว่าเราทั้งสองรู้ว่า Union (2013)
As people get older, they are likely to become more lenient and open-minded, but... you never changed.เมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น ก็มักจะโอนอ่อน และใจกว้างขึ้น แต่ว่า... คุณไม่เคยเปลี่ยนเลย Episode #1.2 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lenientHe tended to be lenient toward the children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient   FR: faire des concessions

CMU English Pronouncing Dictionary
LENIENT L IY1 N IY0 AH0 N T
LENIENT L IY1 N Y AH0 N T
LENIENTLY L IY1 N Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lenient (j) lˈiːnɪəʳnt (l ii1 n i@ n t)
leniently (a) lˈiːnɪəʳntliː (l ii1 n i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuān, ㄎㄨㄢ, / ] lenient; wide; broad, #2,186 [Add to Longdo]
宽容[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, / ] lenient; tolerant, #6,247 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P) [Add to Longdo]
[ゆた, yuta] (n,adj-na) lenient; gentle [Add to Longdo]
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient [Add to Longdo]
緩い[ゆるい, yurui] (adj-i) (1) loose; (2) lenient; lax; (3) gentle (curve, slope, etc.); (4) slow; weak; (5) soft; not firm; (P) [Add to Longdo]
緩い規則[ゆるいきそく, yuruikisoku] (n) lenient regulations [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) [Add to Longdo]
手緩い[てぬるい, tenurui] (adj-i) lax; lenient; slow [Add to Longdo]
大甘[おおあま, ooama] (adj-na) (1) lenient; (2) overoptimistic [Add to Longdo]
軟禁[なんきん, nankin] (n,vs) lenient confinement or house arrest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lenient \Le"ni*ent\ (l[=e]"n[i^]*ent or l[=e]n"yent), a. [L.
   leniens, -entis, p. pr. of lenire to soften, fr. lenis soft,
   mild. Cf. {Lithe}.]
   [1913 Webster]
   1. Relaxing; emollient; softening; assuasive; -- sometimes
    followed by of. "Lenient of grief." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       O?? relax the fibers, are lenient, balsamic.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Time, that on all things lays his lenient hand.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Mild; clement; merciful; not rigorous or severe; as, a
    lenient disposition; a lenient judge or sentence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lenient \Le"ni*ent\, n. (Med.)
   A lenitive; an emollient.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lenient
   adj 1: tolerant or lenient; "indulgent parents risk spoiling
       their children"; "too soft on the children"; "they are
       soft on crime" [syn: {indulgent}, {lenient}, {soft}]
   2: not strict; "an easy teacher"; "easy standards"; "lenient
     rules"; "an easy penalty"
   3: characterized by tolerance and mercy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top