Search result for

destitute

(36 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destitute-, *destitute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destitute[ADJ] แร้นแค้น, See also: ยากจน, ขัดสน, ยากไร้, อดอยาก, ขาดแคลน, Syn. insolvent, impoverished, moneyless, Ant. solvent

English-Thai: Nontri Dictionary
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and probably leave your family destitute too.แล้วจะมาตัวแกในที่สุด The Getaway (2009)
Oh, she's a destitute Lounge singer somewhere in Quebec, and let's keep it that way, please.เธอเป็นนักร้องเลาจ์แร้นแค้น สักที่ในควิเบก แล้วได้โปรด ปล่อย ให้มันเป็นแบบนั้นเถิด My Heart Will Go On (2011)
I'm not destitute.ไม่ได้ยากจน It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Mr. Drake grew up nearly destitute, but he was smart, and managed to finagle a full scholarship to Northwestern.คุณเครดโตมาแบบ แร้นแค้น แต่ว่าเขาฉลาด และแอบเนียนโกง ทุนการศึกษา ของม.นอร์ธเวสเทิร์น Til Death (2012)
He grew up quite destitute.เขาโตมาอย่างยากจน Lady Killer (2013)
A destitute woman and her small child, what can they do to such a man if he keeps their money for himself?หญิงม่ายแร้นแค้น กับลูกเล็กของนาง พวกเขาจะทำอะไรชายผู้นั้นได้ หากเขาเก็บเงินไว้เสียเอง Hardhome (2015)
Lincoln's widow died destitute.ภรรยาม่ายของลินคอล์นตายอย่างอนาถา Jackie (2016)
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ Hero (1992)
# I've been a good man # # all my life. # # take care of my kids, # # provide for my wife. # # given to the church, # # the destitute, the poor. ## ผมเป็นคนดีมาตลอด# # ทั้งชึวิต # # ดูแลลูกๆ # The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destituteHe is destitute of experiences.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตคัด[ADJ] poor, See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: เขามีความเชื่อว่า ชีวิตในเมืองหลวงเป็นชีวิตที่สุขสบายกว่าในครอบครัว ที่แร้นแค้นอัตคัดในชนบท
อนาถา[ADJ] destitute, See also: impoverished, pauperized, homeless, Syn. ยากจน, Example: พวกพยาบาลไม่ค่อยชอบดูแลคนไข้อนาถา
ข้นแค้น[ADJ] destitute, See also: poor, needy, impoverished, penniless, poverty-stricken, Syn. ยากจน, อัตคัด, ขัดสน, Ant. ร่ำรวย, Example: เขาได้สร้างสถานที่สำหรับให้คนยากจนข้นแค้นพักอาศัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken   
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
โซ[v.] (sō) EN: destitute   
ยากจน[v.] (yākjon) EN: be poor ; be impoverished ; be needy ; be poverty-stricken ; be destitute ; be indigent   FR: être pauvre ; être indigent
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent   FR: pauvre ; misérable

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTITUTE    D EH1 S T AH0 T UW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destitute    (j) (d e1 s t i t y uu t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
困窮者[こんきゅうしゃ, konkyuusha] (n) the poor or needy or destitute [Add to Longdo]
貧乏(P);貧棒(oK);貧之(iK)[びんぼう, binbou] (adj-na,n) poverty; destitute; poor; (P) [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, / ] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced [Add to Longdo]
穷困[qióng kùn, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] destitute; wretched poverty [Add to Longdo]
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, / ] destitute; troubled; penniless and full of care [Add to Longdo]
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, / ] destitute and troubled; in dire straits [Add to Longdo]
颠沛[diān pèi, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ, / ] destitute; difficulty; hardship; trouble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destitute \Des"ti*tute\, a. [L. destitutus, p. p. of destituere
   to set away, leave alone, forsake; de + statuere to set. See
   {Statute}.]
   1. Forsaken; not having in possession (something necessary,
    or desirable); deficient; lacking; devoid; -- often
    followed by of.
    [1913 Webster]
 
       In thee is my trust; leave not my soul destitute.
                          --Ps. cxli. 8.
    [1913 Webster]
 
       Totally destitute of all shadow of influence.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Not possessing the necessaries of life; in a condition of
    want; needy; without possessions or resources; very poor.
    [1913 Webster]
 
       They wandered about in sheepskins and goatskins;
       being destitute, afflicted, tormented. --Heb. xi.
                          37.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destitute \Des"ti*tute\, v. t.
   1. To leave destitute; to forsake; to abandon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To forsake or destitute a plantation. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To make destitute; to cause to be in want; to deprive; --
    followed by of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Destituted of all honor and livings. --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   3. To disappoint. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When his expectation is destituted.  --Fotherby.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destitute
   adj 1: poor enough to need help from others [syn: {destitute},
       {impoverished}, {indigent}, {necessitous}, {needy},
       {poverty-stricken}]
   2: completely wanting or lacking; "writing barren of insight";
     "young recruits destitute of experience"; "innocent of
     literary merit"; "the sentence was devoid of meaning" [syn:
     {barren}, {destitute}, {devoid}, {free}, {innocent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top