Search result for

immigration

(59 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immigration-, *immigration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immigration[N] การอพยพ, See also: การย้ายถิ่นฐาน, การย้ายไปตั้งรกรากใหม่, Syn. emigration, migration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immigration(อิมมะเกร'เชิน) n. การอพยพ (จากต่างประเทศ) ,การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่,กลุ่มผู้อพยพ., See also: immigrational,immigratory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
immigration(n) การเข้าเมือง,การอพยพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immigrationการเข้าเมือง [ดู emigration ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immigrationการย้ายถิ่นเข้าประเทศ, การเข้าเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrationการเข้าเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immigration lawกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immigration lawกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
immigrationการอพยพเข้า, จำนวนประชากรที่อพยพเข้าต่อประชากรทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immigration Officersฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง [การแพทย์]
Immigration Rateอัตราการย้ายถิ่นเข้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Immigration Bureau (n ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it wasn't for his immigration problems, he'd be one of the best dealers there is.ถ้าไม่ใช่เพราะการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย, เขาต้องเป็นหนึ่งในดิลิลอร์ที่ดีที่สุด ที่จะมีได้. Episode #1.8 (2008)
If you ask me, it's probably something to do with immigration.แม่คิดว่า คงเป็นเรื่องการอพยพ WarGames: The Dead Code (2008)
It wasn't Immigration, wasn't the local law, it wasn't FBI.มันไม่ใช่เรื่องการอพยพ ไม่ใช่เรื่องกฎหมายท้องถิ่น หรือกับ FBI WarGames: The Dead Code (2008)
I want you to direct the most trusted person you have in the Immigration Service that they are to look over all the activities at the Los Angeles Times.ผมอยากให้นายไปหาคน ที่เชื่อใจได้มากที่สุด ในกองตรวจคนเข้าเมือง นั่น ที่พวกเขามองหากิจกรรม ใน นสพ.ลอสแองเจิลลีสไทม์ Frost/Nixon (2008)
I checked with someone I know at immigration services,ชั้นเช็คกับคนที่ชั้นรู้จักในสำนักงานการเข้าเมืองแล้ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I'm afraid the immigration people have caught up with me.ผมกลัวว่า ตม.อาจจะมาจับผม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I will do everything I can to influence Bureau of Immigration to let you stay in America.ผมจะทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้กองตรวจคนเข้าเมืองอนุญาติ ให้คุณอยู่ที่อเมริกาได้ Public Enemies (2009)
I think you told Immigration to pick me up and send me back to Romania.ฉันคิดว่าคุณเรียก ตม. มาจับและส่งฉันกลับโรมาเนีย Public Enemies (2009)
I will not guarantee what Immigration will do, but I can guarantee what I will do.ผมการันตีไม่ได้ว่า ตม. จะทำอะไร แต่ผมการันตีได้ว่าผมจะทำอะไร Public Enemies (2009)
Susan, i need you to marry me So that immigration doesn't deport me back to canada.ซูซาน ผมอยากให้คุณแต่งงานกับผมเพราะว่าสถานฑูตจะได้ไม่ส่งผมกลับไปแคนาดา Bargaining (2009)
Oh, just leave the toilet seat up, and the immigration people will totally think we're married.อย่าลืมยกฝาชักโครกขึ้นนะ แล้วเจ้าหน้าที่ต่างด้าวก็จะคิดว่าเราแต่งงานกันจริง ๆ Marry Me a Little (2009)
We're with immigration.เรามาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immigrationI get nervous at Immigration.
immigrationThe German Chancellor is plagued by immigration problems.
immigrationThis is the central problem of postwar immigration.
immigrationThis study compares the immigration policies of various nations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat khon khao meūang) EN: immigration station   FR: bureau de l'immigration [m]
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
การเข้าเมือง[n.] (kān khao meūang) EN: immigration   FR: immigration [f]
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat khon khao meūang) EN: Immigration office ; immigration division (police)   FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
นายด่านศุลกากร[n. exp.] (nāi dān sunlakākøn) EN: chief immigration officer   
แผนกตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (phanaēk trūat khon khao meūang) EN: immigration department   FR: services de l'immigration [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMIGRATION    IH2 M AH0 G R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immigration    (n) (i2 m i g r ei1 sh @ n)
immigrations    (n) (i2 m i g r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwanderung {f}; Zuwanderung {f}; Immigration {f} | Einwanderungen {pl}; Zuwanderungen {pl}; Immigrationen {pl}immigration | immigrations [Add to Longdo]
Einwanderungsbehörde {f}immigration authority; immigration office [Add to Longdo]
US-Einwanderungsbehörde {f}immigration and naturalization service (INS) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]
イミグレーション[, imigure-shon] (n) immigration [Add to Longdo]
移住[いじゅう, ijuu] (n,vs,adj-no) migration; immigration; (P) [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) [Add to Longdo]
移民局[いみんきょく, iminkyoku] (n) immigration office [Add to Longdo]
移民政策[いみんせいさく, iminseisaku] (n) immigration policy [Add to Longdo]
移民法[いみんほう, iminhou] (n) immigration law [Add to Longdo]
再入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n) (immigration) re-entry permit [Add to Longdo]
出入国[しゅつにゅうこく, shutsunyuukoku] (n) emigration and immigration [Add to Longdo]
出入国管理[しゅつにゅうこくかんり, shutsunyuukokukanri] (n) immigration control [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
移民局[yí mín jú, ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄩˊ, ] immigration office [Add to Longdo]
迁居移民[qiān jū yí mín, ㄑㄧㄢ ㄐㄩ ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] immigration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immigration \Im"mi*gra"tion\, n. [Cf. F. immigration.]
   The act of immigrating; the passing or coming into a country
   for the purpose of permanent residence.
   [1913 Webster]
 
      The immigrations of the Arabians into Europe. --T.
                          Warton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immigration
   n 1: migration into a place (especially migration to a country
      of which you are not a native in order to settle there)
      [syn: {immigration}, {in-migration}]
   2: the body of immigrants arriving during a specified interval;
     "the increased immigration strengthened the colony"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Immigration [imiːgratsiːoːn] (n) , s.(f )
   immigration
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top