ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illusive

IH2 L UW1 S IH0 V   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illusive-, *illusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illusive[ADJ] ซี่งหลอกลวง, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusory, unreal

English-Thai: Nontri Dictionary
illusive(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Notice this illusive creature, seen here frolicking in her natural habitat- any sudden movement would give Me, give me this.ดูเธอยักย้ายส่ายสะโพก - ทางโน้นที ทางนี้ที - เอามาเดี๋ยวนี้ Chuck Versus the Sandworm (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUSIVE    IH2 L UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illusive    (j) ˈɪlˈuːsɪv (i1 l uu1 s i v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illusive \Il*lu"sive\, a. [See {Illude}.]
   Deceiving by false show; deceitful; deceptive; false;
   illusory; unreal.
   [1913 Webster]
 
      Truth from illusive falsehood to command. --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illusive
   adj 1: based on or having the nature of an illusion; "illusive
       hopes of finding a better job"; "Secret activities offer
       presidents the alluring but often illusory promise that
       they can achieve foreign policy goals without the
       bothersome debate and open decision that are staples of
       democracy" [syn: {illusive}, {illusory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top