Search result for

heated

(50 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heated-, *heated*, heat, heate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heated[ADJ] โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
heated[ADJ] ซึ่งร้อน, See also: ซึ่งทำให้ร้อน
heatedly[ADV] อย่างโกรธ, See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างโมโห, Syn. angrily, vehemently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heated-air systemระบบอุ่นอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
is the one about a heated floor room where you can read lying down?เป็นสิ่งนึงในการทำให้พื้นห้องร้อน คุณจะไปนอนอ่านได้ที่ไหน Heartbreak Library (2008)
Episode 7 Soon you'll be an expert in heated brick beds, you know?อีกไม่นาน เธอจะเป็นคนที่ทำให้เตียงอุ่น ที่ดีที่สุดเลย, รู้มัย? Episode #1.7 (2008)
The heated bed is warm.ที่นอนอุ่นกำลังพอดี. Episode #1.7 (2008)
When heated to a certain degree, it eats through steel.เมื่อร้อนได้ที่ มันจะกัดเหล็ก Hell or High Water (2008)
Citizens heatedly protested against the terror of the PKK.เหล่าประชาชนต่างพากันออกมาประท้วง.. ผู้ก่อการร้ายแย่งแยกดินแดน หรือ PKK The Breath (2009)
After weeks of heated debate and speculation about the government's decision, today the us granted the V's diplomatics relations.- โอเค แล้วเขาจะเข้าข้างในยังไง? - ฮอบส์? บาทหลวง ถ้าทำให้เกิดความวุ่นวาย V (2009)
It got a bit heated.มันออกจะ ร้อนแรงไปนิด Timebomb (2009)
Things got a little heated the other day, and I think we both said some things we didn't mean.เมื่อวันก่อนหลายๆอย่างมันไม่ค่อยดี ฉันคิดว่าเราทั้งคู่พูดอะไรโดยไม่ได้เจตนาออกไป Everybody Ought to Have a Maid (2009)
- The meeting was brief and heated.- การเข้าพบ มันสั้น และร้อนระอุ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
After weeks of heated debate and speculationหลังจากผ่านมาหลายสัปดาห์ ในการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน และการใคร่ครวญ A Bright New Day (2009)
That got heated.เผลออารมณ์ร้ายไปหน่อย Debate 109 (2009)
Freshly heated.เย้ สด ๆ ร้อนๆ The Lady of the Lake (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heatedAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
heatedElectric irons are heated by electricity.
heatedHe tried in vain to put an end to their heated discussion.
heatedI tried very hard to put an end to their heated argument.
heatedJust as the argument got heated he interposed.
heatedNo matter how cold it is outside, the rooms are comfortably heated.
heatedShe heated up the cold soup for supper.
heatedThe compromise which permits a smoker to smoke in the smoking corner was born after heated discussion.
heatedThe discussion was heated.
heatedThe house is heated by solar energy.
heatedThe miso soup has heated up.
heatedThere was a heated argument as to who should be appointed chairman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ็ด [adj.] (phet) EN: sharp ; heated ; pungent   
เศรษฐกิจที่ร้อนแรง [n. exp.] (sētthakit thī rønraēng) EN: overheated economy   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEATED    HH IY1 T AH0 D
HEATEDLY    HH IY1 T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heated    (v) (h ii1 t i d)
heatedly    (a) (h ii1 t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitzheizung {f} [auto]heated seats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P) [Add to Longdo]
温水プール[おんすいプール, onsui pu-ru] (n) heated swimming pool [Add to Longdo]
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth) [Add to Longdo]
温野菜[おんやさい, onyasai] (n) heated vegetables; warm vegetables [Add to Longdo]
火針;火鍼[ひばり, hibari] (n) heated acupuncture needle; hot acupuncture needle [Add to Longdo]
過熱気味[かねつぎみ, kanetsugimi] (adj-no) overheated; hyper-; overearnest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受热[shòu rè, ㄕㄡˋ ㄖㄜˋ, / ] heated; sunstroke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 heated \heated\ adj.
   1. characterized by great warmth and intensity of feeling;
    as, a heated argument. Opposite of {dispassionate,
    passionless}. [WordNet sense 1]
 
   Syn: ardent, fervent, fervid, fiery, hot, impassioned,
     perfervid, torrid.
     [WordNet 1.5]
 
   2. supplied with a mechanism for heating; -- of structures or
    devices; as, a heated fishing cabin. Opposite of
    {unheated}. [WordNet sense 2]
    [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heat \Heat\ (h[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Heated}; p. pr. & vb.
   n. {Heating}.] [OE. heten, AS. h[=ae]tan, fr. h[=a]t hot. See
   {Hot}.]
   1. To make hot; to communicate heat to, or cause to grow
    warm; as, to heat an oven or furnace, an iron, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
       Heat me these irons hot.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite or make hot by action or emotion; to make
    feverish.
    [1913 Webster]
 
       Pray, walk softly; do not heat your blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite ardor in; to rouse to action; to excite to
    excess; to inflame, as the passions.
    [1913 Webster]
 
       A noble emulation heats your breast. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heated
   adj 1: made warm or hot (`het' is a dialectal variant of
       `heated'); "a heated swimming pool"; "wiped his heated-up
       face with a large bandana"; "he was all het up and
       sweaty" [syn: {heated}, {heated up}, {het}, {het up}]
   2: marked by emotional heat; vehement; "a heated argument"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top