ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartache

HH AA1 R T EY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartache-, *heartache*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartache(n) ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก, ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief, sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า, ความเสียใจ, ความปวดร้าวใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I have suffered enough heartache to know real love when I see it, and looking at those two...ฉันพอรู้เกี่ยวกับรักแท้มาบ้างนะ, แต่พอมองดูสองคนนั่ ไม่รู้สิ. Committed (2008)
I think that after all your trials, heartache and pain, ฉันคิดว่ามันเป็นหลังจากการทดสอบทั้งหมด เจ็บปวดเสียใจ และ อาการปวดต่างๆ Never Let Me Go (2009)
HOW ABOUT YOUR SPARE ME THE HEARTACHE AND YOURSELF THE HUMILIATIONและยอมแพ้เถอะ Valley Girls (2009)
To die, to sleep no more, and by a sleep to say the end is the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to.คิดว่าไม่ นอกเหนือจากนั้นคุณหลอกผม การออกกำลังกายทางกายภาพ และทางเทคนิคคือสิ่งสำคัญ The King's Speech (2010)
# Everywhere you turn is heartache ## ในทุกแห่ง ที่เธอไป # The Power of Madonna (2010)
Maybe this heartache will be good for him.บางทีการอกหักครั้งนี้อาจจะดีสำหรับเขา A Few Good Men (2010)
No, I just figured since everyone has had some heartache like that...ไม่, ผมเพิ่งจะ... ทุกคนต้องเคยมีแผลเป็นในอดีตสักครั้งเป็นอย่างน้อย Episode #1.6 (2010)
Ah, think that your heartache stimulated your dried up emotions, helped your mentality, and live on.หัวใจของพี่ตอนนี้\ พี่ต้องการใครสักคน แค่คิดว่าเขาช่วยพี่เรื่องสภาพจิตใจ Episode #1.4 (2010)
Heartache stops hurting# ความเจ็บปวดใจหยุดลง # Extraordinary Merry Christmas (2011)
And I'm trying to spare Charlotte the inevitable heartache and help you at the same time, but I can't if you won't accept my offer.แล้วฉันก็อยากป้องกันให้ชาร์ล็อค อยู่ห่างกับความเสียใจ และฉันก็ช่วยเธอด้วยค่าจ้าง ฉันก็คงทำไม่ได้ ถ้าหากเธอไม่รับข้อเสนอของฉัน Suspicion (2011)
♪ Even though the pain and heartacheแม้ว่าความทรมานและความปวดร้าวที่หัวใจ Michael (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartacheI felt my heartaches, I was afraid of following you.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEARTACHE HH AA1 R T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartache (n) hˈaːtɛɪk (h aa1 t ei k)
heartaches (n) hˈaːtɛɪks (h aa1 t ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n, vs, adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp, v1) to suffer heartache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heartache \Heart"ache`\ (-[=a]k`), n. [Cf. AS. heortece.]
   Sorrow; anguish of mind; mental pang. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartache
   n 1: intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by
      death) [syn: {grief}, {heartache}, {heartbreak},
      {brokenheartedness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top