ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

痛心

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痛心-, *痛心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛心[tòng xīn, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] grieved; pained, #15,073 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The most distressing thing is despite all the years she worked for me[CN] 叶蓝秋的死让我最痛心的是 她作为我多年的秘书 公司的老员工 Caught in the Web (2012)
Many have suffered injury.[CN] 很多人都深感痛心 A Place in This World (2012)
But what breaks my heart is that you stole $5 million from me.[CN] 不过最让我痛心的是 你竟然从我这里偷了五百万美元 The Expendables 2 (2012)
Your decision... has broken my heart.[CN] 你的决定... 太让我痛心 Jism 2 (2012)
As much as it pains me to say, old friend, this time, Easter is more important than Christmas.[CN] 老朋友 尽管这么说让我很痛心 这次 复活节远比圣诞节重要 Rise of the Guardians (2012)
And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world.[CN] 阻止了更严重的伤亡和破坏 {\3cH202020}saved even more heartbreak and destruction. 然而我们知道 最痛心的印象 {\3cH202020}And yet we know that the worst images 是那些无法展示在世人面前的 {\3cH202020}are those that were unseen to the world. 5/1 (2012)
And when the weeping schoolchildren and the heartsick men and women of this country look for someone to blame...[CN] 然後哭哭啼啼的學生... 痛心的美國人民... 都會想找出罪魁禍首... Big Miracle (2012)
I realize this is distressing, but I have to ask you some questions.[CN] 我意识到这是令人痛心的, 但我要问你一些问题。 Absolute Deception (2013)
I find it hard to express the depth of betrayal from you, my own sister, at your refusal to let me visit my son or even give him my birthday cards.[CN] 我难以表达被妳背叛的痛心 我的亲姊妹 因为妳拒绝让我看我儿子 The Woman in Black (2012)
But what always hurts the most... is not taking a moment to say goodbye.[CN] 但永遠最令人痛心的 就是沒有好好地道別 Life of Pi (2012)
Luther Wainright was a good friend, a valued colleague, and we all mourn his passing deeply.[CN] Gale? Luther Wainright是我们很好的朋友 不可多得的同事 我们都很痛心他的离去 The Crimson Ticket (2012)
But to keep the detective from finding out, it breaks my heart, but I must speak to you casually.[CN] 我是为了不让警部起疑 才痛心疾首对您无礼 The After-Dinner Mysteries (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top