ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

心痛

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心痛-, *心痛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心痛[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, ] heart pain, #7,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She took pains to help the child overcome his grief.彼女はその子供の心痛をいやすのに苦労した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before the heartache, before the lies, we set out to help people, right?[JA] 心痛の前に 嘘の前に 俺達は人助けをするよな? #thinman (2014)
I cannot begin to fathom...[JA] ご心痛は... Chapter 3 (2013)
I could save the government years of heartache, not to mention[JA] 政府の心痛を救える The Wolf of Wall Street (2013)
- Doesn't it pain you to see her?[CN] 你看见她这样不心痛吗? Nazarin (1959)
Leaving you always makes me sad.[CN] 离你而去让我心痛不已 Letter Never Sent (1960)
It makes me sick to think of all the life I've sacrificed for my so-called art.[CN] 现在想起为自己所谓的创作牺牲的生活我就很心痛 Through a Glass Darkly (1961)
Simple case of cabin fever plus a dose of grief, that's all.[JA] 心痛のあまり 自殺を考えた The Light Between Oceans (2016)
- The utter gall.[JA] - 心痛を与えるため The Raven (2012)
It galls me sore to see the granddaughter of a gentleman like Clem Maragon under this roof.[CN] 我很心痛看见 正直的克莱姆·马拉冈的孙女 在这个屋子里 The Big Country (1958)
Your troubles dismay your daughter[JA] 貴方の心痛が娘を動揺させます Die Walküre (1990)
All this death and destruction. All the pain and heartache.[JA] すべの死と破壊 すべての痛みと心痛 Resurrection Z (2014)
When you care about people hurt is kind of part of the package.[JA] あなたが皆を心配するように 皆も全員のことを 心痛めてるわ Infected (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top