ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hark

HH AA1 R K   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hark-, *hark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hark[VI] ฟัง, Syn. listen, tune in, Ant. disregard, ignore
harken[VT] ตั้งใจฟัง
harken[VI] ฟังอย่างสนใจ, See also: ฟัง, Syn. listen, tune in, Ant. disregard, ignore
hark at[PHRV] ฟังอย่างไม่เชื่อถือ
hark to[PHRV] ฟังเสียง (คำเก่า)
hark back[PHRV] หวนกลับไปจุดเดิม
hark back[PHRV] พูดถึงความทรงจำ (ที่มีความสุข) ในอดีต
hark back[VI] กล่าวถึงเรื่องในอดีต, See also: คิดถึงเรื่องในอดีต
hark back[VI] เตือนให้นึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
harken(ฮาร์'เคิน) vi. ฟัง,สนใจ. vt. ฟัง., Syn. hearken, See also: harkener n., Syn. listen
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้าย
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
hark(vi) ฟัง,ไป,หวนกลับ
harken(vi) ฟัง,สนใจ
shark(n) ปลาฉลาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hark at them, gazing on me with their trusting little eyes.มีน้อยที่ไว้วางใจของพวกเขา แต่งขึ้นตา คุณชาย ชัฟที How I Won the War (1967)
Now to hark back to your question about Senator Stafford.คุณเป็นตำรวจ คุณต้องช่วยผม Edge of Darkness (2010)
# Hark the herald angels sing ## ยินเสียงประกาศจากเหล่าทวยเทพ# Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
You might imagine, as you drive along that people will think the gullwing doors hark back to the magnificent 300 SL from 1954, but I suspect they won't think anything of the sort.คุณอาจจินตนาการได้ คุณขับรถอยู่ ผู้คนเหล่านั้นจะคิดถึงประตูปีกนก ที่มาจาก 300 เอสแอล ปี 1954 ที่สุดสวย Episode #18.2 (2012)
Hark working Min Hyun Jae vs. Genius Kang Tae Joon.มิน ฮยอนแจ ผู้ฝึกฝนอย่างหนัก กับคัง แทจุน ผู้เป็นอัจฉริยะ Episode #1.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
หูฉลาม[n.] (hū chalām) EN: shark' s fin soup   
ปากฉลาม [n. exp.] (pāk chalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth   
ปลาฉลาม [n.] (plā chalām) EN: shark   FR: requin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARK HH AA1 R K
HARKS HH AA1 R K S
HARKE HH AA1 R K
HARKIN HH AA1 R K IH0 N
HARKEY HH AA1 R K IY0
HARKER HH AA1 R K ER0
HARKEN HH AA1 R K AH0 N
HARKENS HH AA1 R K AH0 N Z
HARKAVY HH AA1 R K AH0 V IY0
HARKING HH AA1 R K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hark (v) hˈaːk (h aa1 k)
harks (v) hˈaːks (h aa1 k s)
harked (v) hˈaːkt (h aa1 k t)
harking (v) hˈaːkɪŋ (h aa1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harke {f}; Rechen {m} | Harken {pl}; Rechen {pl}rake | rakes [Add to Longdo]
harken; rechen | harkend; rechend | geharkt; gerecht | harkt | harkteto rake | raking | raked | rakes | raked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アオナギ;あおなぎ[, aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hark \Hark\ (h[aum]rk), v. i. [OE. herken. See {Hearken}.]
   To listen; to hearken. [Now rare, except in the imperative
   form used as an interjection, Hark! listen.] --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
   {Hark away!} {Hark back!} {Hark forward!} (Sporting), cries
    used to incite and guide hounds in hunting.
 
   {To hark back}, to go back for a fresh start, as when one has
    wandered from his direct course, or made a digression.
    [1913 Webster]
 
       He must have overshot the mark, and must hark back.
                          --Haggard.
    [1913 Webster]
 
       He harked back to the subject.    --W. E.
                          Norris.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hark
   v 1: listen; used mostly in the imperative [syn: {hark},
      {harken}, {hearken}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hark /hɑrk/
  rake

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top