ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hark back

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hark back-, *hark back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hark back[PHRV] หวนกลับไปจุดเดิม
hark back[PHRV] พูดถึงความทรงจำ (ที่มีความสุข) ในอดีต
hark back[VI] กล่าวถึงเรื่องในอดีต, See also: คิดถึงเรื่องในอดีต
hark back[VI] เตือนให้นึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now to hark back to your question about Senator Stafford.คุณเป็นตำรวจ คุณต้องช่วยผม Edge of Darkness (2010)
You might imagine, as you drive along that people will think the gullwing doors hark back to the magnificent 300 SL from 1954, but I suspect they won't think anything of the sort.คุณอาจจินตนาการได้ คุณขับรถอยู่ ผู้คนเหล่านั้นจะคิดถึงประตูปีกนก ที่มาจาก 300 เอสแอล ปี 1954 ที่สุดสวย Episode #18.2 (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hark \Hark\ (h[aum]rk), v. i. [OE. herken. See {Hearken}.]
   To listen; to hearken. [Now rare, except in the imperative
   form used as an interjection, Hark! listen.] --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
   {Hark away!} {Hark back!} {Hark forward!} (Sporting), cries
    used to incite and guide hounds in hunting.
 
   {To hark back}, to go back for a fresh start, as when one has
    wandered from his direct course, or made a digression.
    [1913 Webster]
 
       He must have overshot the mark, and must hark back.
                          --Haggard.
    [1913 Webster]
 
       He harked back to the subject.    --W. E.
                          Norris.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hark back
   v 1: go back to something earlier; "This harks back to a
      previous remark of his" [syn: {hark back}, {return}, {come
      back}, {recall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top