Search result for

shark

(63 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shark-, *shark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shark[N] ฉลาม, See also: ปลาฉลาม
shark[N] คนตะกละ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนละโมบ, คนคดโกง, นักต้มตุ๋น, Syn. cheat, flimflam, swindler
sharkskin[N] หนังปลาฉลาม, See also: ผ้าหนังปลาฉลาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
shark(n) ปลาฉลาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shark fishingการจับปลาฉลาม [TU Subject Heading]
Shark-liver oilน้ำมันตับปลาฉลาม [TU Subject Heading]
Sharksปลาฉลาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shark sucker (n ) เหาฉลาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here come the sharks.มาแล้วไง จอมหลอกลวง Chuck in Real Life (2008)
Sir, why don't you try this shark.ทำไมคุณไม่ลองดูนี้ Heartbreak Library (2008)
She was beautiful, like you who tells me I worry too much who tells me I ought to smile more who gambles and gets in deep with the sharks.เธอบอกผมว่าผมกังวลมากไป เธอบอกผมว่าต้องยิ้มให้บ่อยขึ้น เธอบ้าพนันติดหนี้เจ้าพ่อท่วมหัว The Dark Knight (2008)
No, shark, no!อย่านะไอ้หลาม! ไม่เอา! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I could have dropped you with the sharks.คุณนี่น่าปล่อยให้ไอ้หลามกินนะ Jumper (2008)
What's wrong with shark skin?หนังปลาฉลามมีอะไรเสียหาย The Love Guru (2008)
We're sharks.พวกเราคือฉลาม Up in the Air (2009)
Know why sharks are at the top of the food chain, Hank?คุณรู้ไหมว่าทำไมปลาฉลาม ถึงน่ากลัวที่สุดในทะเล แฮงค์ Breakage (2009)
I'd kill to have carlos on my team. That man was a shark.ผมสามารถฆ่าใครเพื่อชิงตัวเขาได้เลยนะเนี่ย เขาเก่งสุดยอด Home Is the Place (2009)
Yeah, and a total shark.ใช่ แล้วก็ร้ายกาจสุดๆด้วย Bargaining (2009)
There are a lot more sharks in this pond.มีฉลามหลายตัวในสระที่จ้องจะตระครุบเหยื่อ Gone with the Will (2009)
and on the surface of the next wave was a tiger shark.ก็คงต้องหมดหวัง The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharkA shark snapped the man's leg off.
sharkHowever, I can't help noticing, at this moment, that at first glance it seems inevitable that the shark will devour the man.
sharkSharks are infamous for their blood thirsty natures.
sharkSharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.
sharkThe skin of a shark is much rougher than that of a tuna fish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูฉลาม[N] shark's fin soup, Example: หูฉลามเยาวราชร้านนี้ขึ้นชื่อมากและราคาไม่แพง, Thai definition: ชื่ออาหารคาวแบบจีน ปรุงด้วยครีบหรือกระโดงปลาฉลาม เนื้อปู เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
หูฉลาม[n.] (hū chalām) EN: shark' s fin soup   
ปากฉลาม [n. exp.] (pāk chalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth   
ปลาฉลาม [n.] (plā chalām) EN: shark   FR: requin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARK    SH AA1 R K
SHARKS    SH AA1 R K S
SHARKEY    SH AA1 R K IY0
SHARKING    SH AA1 R K IH0 NG
SHARKLIKE    SH AA1 R K L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shark    (n) (sh aa1 k)
sharks    (n) (sh aa1 k s)
sharkskin    (n) (sh aa1 k s k i n)
sharkskins    (n) (sh aa1 k s k i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hai {m} [zool.] | Haie {pl}shark | sharks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アオナギ;あおなぎ[, aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼翅[yú chì, ㄩˊ ㄔˋ, / ] shark fin [Add to Longdo]
鱼翅汤[yú chì tāng, ㄩˊ ㄔˋ ㄊㄤ, / ] shark fin soup [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] shark family, including some rays and skates [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] shark [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] shark [Add to Longdo]
鲨鱼[shā yú, ㄕㄚ ㄩˊ, / ] shark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shark \Shark\ (sh[aum]rk), n. [Of uncertain origin; perhaps
   through OF. fr. carcharus a kind of dogfish, Gr. karchari`as,
   so called from its sharp teeth, fr. ka`rcharos having sharp
   or jagged teeth; or perhaps named from its rapacity (cf.
   {Shark}, v. t. & i.); cf. Corn. scarceas.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of elasmobranch fishes
    of the order {Plagiostomi}, found in all seas.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some sharks, as the basking shark and the whale shark,
      grow to an enormous size, the former becoming forty
      feet or more, and the latter sixty feet or more, in
      length. Most of them are harmless to man, but some are
      exceedingly voracious. The man-eating sharks mostly
      belong to the genera {Carcharhinus}, {Carcharodon}, and
      related genera. They have several rows of large sharp
      teeth with serrated edges, as the great white shark
      ({Carcharodon carcharias} or {Carcharodon Rondeleti})
      of tropical seas, and the great blue shark
      ({Carcharhinus glaucus} syn. {Prionace glauca}) of all
      tropical and temperate seas. The former sometimes
      becomes thirty-six feet long, and is the most voracious
      and dangerous species known. The rare man-eating shark
      of the United States coast ({Carcharodon Atwoodi}) is
      thought by some to be a variety, or the young, of
      {Carcharodon carcharias}. The dusky shark
      ({Carcharhinus obscurus}) is a common species on the
      coast of the United States of moderate size and not
      dangerous. It feeds on shellfish and bottom fishes.
      [1913 Webster]
 
   Note: The original 1913 Webster also mentioned a "smaller
      blue shark ({C. caudatus})", but this species could not
      be found mentioned on the Web (August 2002). The
      following is a list of Atlantic Ocean sharks:
      * * * * * * * * * * * * * * * *
      Common and Scientific Names of Atlantic Sharks
      * * * * * * * * * * * * * * * *
      from "Our Living Oceans 1995" (published by the
      National Printing Office):
      NMFS. 1999. Our Living Oceans. Report on the status of
      U.S. living marine resources, 1999. U.S. Dep. Commer.,
      NOAA Tech. Memo. NMFS-F/SPO-41, on-line version,
      http://spo.nwr.noaa.gov/olo99.htm.
      (the following list is found at at
      http://spo.nwr.noaa.gov/app5.pdf)
      (1) Pelagic Sharks
      Thresher shark ({Alopias vulpinus})
      Bigeye thresher ({Alopias superciliosus})
      Oceanic whitetip shark ({Carcharhinus longimanus})
      Sevengill shark ({Heptrachias perlo})
      Sixgill shark ({Hexanchus griseus})
      Bigeye sixgill shark ({Hexanchus vitulus})
      Shortfin mako ({Isurus oxyrinchus})
      Longfin mako ({Isurus paucus})
      Porbeagle ({Lamna nasus})
      Blue shark ({Prionace glauca})
      (2)Large Coastal Sharks
      Sandbar shark ({Carcharhinus plumbeus})
      Reef shark ({Carcharhinus perezi})
      Blacktip shark ({Carcharhinus limbatus})
      Dusky shark ({Carcharhinus obscurus})
      Spinner shark ({Carcharhinus brevipinna})
      Silky shark ({Carcharhinus falciformis})
      Bull shark ({Carcharhinus leucas})
      Bignose shark ({Carcharhinus altimus})
      Galapagos shark ({Carcharhinus galapagensis})
      Night shark ({Carcharhinus signatus})
      White shark ({Carcharodon carcharias})
      Basking shark ({Cetorhinus maximus})
      Tiger shark ({Galeocerdo cuvier})
      Nurse shark ({Ginglymostoma cirratum})
      Lemon shark ({Negaprion brevirostris})
      Ragged-tooth shark ({Odontaspis ferox})
      Whale shark ({Rhincodon typus})
      Scalloped hammerhead ({Sphyrna lewini})
      Great hammerhead ({Sphyrna mokarran})
      Smooth hammerhead ({Sphyrna zygaena})
      (3) Small Coastal Sharks
      Finetooth shark ({Carcharhinus isodon})
      Blacknose shark ({Carcharhinus acronotus})
      Atlantic sharpnose shark ({Rhizoprionodon erraenovae})
      Caribbean sharpnose shark ({Rhizoprionodon porosus})
      Bonnethead ({Sphyrna tiburo})
      Atlantic angel shark ({Squatina dumeril})
      [PJC]
 
   2. A rapacious, artful person; a sharper. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. Trickery; fraud; petty rapine; as, to live upon the shark.
    [Obs.] --South.
    [1913 Webster]
 
   {Basking shark}, {Liver shark}, {Nurse shark}, {Oil shark},
   {Sand shark}, {Tiger shark}, etc. See under {Basking},
    {Liver}, etc. See also {Dogfish}, {Houndfish},
    {Notidanian}, and {Tope}.
 
   {Gray shark}, the sand shark.
 
   {Hammer-headed shark}. See {Hammerhead}.
 
   {Port Jackson shark}. See {Cestraciont}.
 
   {Shark barrow}, the eggcase of a shark; a sea purse.
 
   {Shark ray}. Same as {Angel fish}
    (a), under {Angel}.
 
   {Thrasher shark} or {Thresher shark}, a large, voracious
    shark. See {Thrasher}.
 
   {Whale shark}, a huge harmless shark ({Rhinodon typicus}) of
    the Indian Ocean. It becomes sixty feet or more in length,
    but has very small teeth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shark \Shark\, v. i. [imp. & p. p. {Sharked}; p. pr. & vb. n.
   {Sharking}.]
   1. To play the petty thief; to practice fraud or trickery; to
    swindle.
    [1913 Webster]
 
       Neither sharks for a cup or a reckoning. --Bp.
                          Earle.
    [1913 Webster]
 
   2. To live by shifts and stratagems. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shark \Shark\, v. t. [Of uncertain origin; perhaps fr. shark,
   n., or perhaps related to E. shear (as hearken to hear), and
   originally meaning, to clip off. Cf. {Shirk}.]
   To pick or gather indiscriminately or covertly. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shark
   n 1: any of numerous elongate mostly marine carnivorous fishes
      with heterocercal caudal fins and tough skin covered with
      small toothlike scales
   2: a person who is ruthless and greedy and dishonest
   3: a person who is unusually skilled in certain ways; "a card
     shark"
   v 1: play the shark; act with trickery
   2: hunt shark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top