หรือคุณหมายถึง grotesqü?
Search result for

grotesque

(24 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grotesque-, *grotesque*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grotesque    [ADJ] พิสดาร, See also: พิลึก, วิตถาร, แปลกประหลาด, Syn. abnormal, odd

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grotesqueวิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
grotesqueวิลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grotesqueThey made huge, grotesque, yet beautiful poles of red cedar.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd

English-Thai: Nontri Dictionary
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ

CMU English Pronouncing Dictionary
GROTESQUE    G R OW0 T EH1 S K
GROTESQUELY    G R OW0 T EH1 S K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grotesque    (n) (g r ou1 t e1 s k)
grotesques    (n) (g r ou1 t e1 s k s)
grotesquely    (a) (g r ou1 t e1 s k l ii)
grotesqueness    (n) (g r ou1 t e1 s k n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grotesk; fratzenhaft {adj} | grotesker | am groteskestengrotesque | more grotesque | most grotesque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
グロ[, guro] (adj-na,n) (abbr) grotesque; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グロテスク[, gurotesuku] (adj-na,n) grotesque; (P) [Add to Longdo]
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grotesque \Gro*tesque"\ (gr[-o]*t[e^]sk"), a. [F., fr. It.
   grottesco, fr. grotta grotto. See {Grotto}.]
   1. Like the figures found in ancient grottoes; grottolike.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Wildly or strangely formed; whimsical; extravagant;
    of irregular forms and proportions; fantastic; ludicrous;
    antic. "Grotesque design." --Dryden. "Grotesque
    incidents." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grotesque \Gro*tesque\, n.
   1. A whimsical figure, or scene, such as is found in old
    crypts and grottoes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Artificial grotto-work.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grotesque
   adj 1: distorted and unnatural in shape or size; abnormal and
       hideous; "tales of grotesque serpents eight fathoms long
       that churned the seas"; "twisted into monstrous shapes"
       [syn: {grotesque}, {monstrous}]
   2: ludicrously odd; "Hamlet's assumed antic disposition";
     "fantastic Halloween costumes"; "a grotesque reflection in
     the mirror" [syn: {antic}, {fantastic}, {fantastical},
     {grotesque}]
   n 1: art characterized by an incongruous mixture of parts of
      humans and animals interwoven with plants

Are you satisfied with the result?

Go to Top