ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glaring

G L EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glaring-, *glaring*, glar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glaring(adj) ซึ่งสว่างจ้า, See also: ซึ่งเจิดจ้า, Syn. bright, blazing, Ant. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า,บาดตา,แสงวาววับ,ซึ่งจ้องเขม็ง,ครึกโครม,ชัด ๆ ,โต้ง ๆ, See also: glaringness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
But there are glaring similarities.แต่สิ่งที่เหมือนกันมากที่สุด Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
-Who am I glaring at? -Anyone who wants that sofa.แล้วจะให้ถลึงใส่ใคร ใครก็ได้ที่จ้องโซฟานั่นน่ะ Imagine Me & You (2005)
What are you glaring at?แกจ้องอะไร? Art of Fighting (2006)
that they are bound together by a common purpose, a glaring reality, to be extraordinary?ว่าพวกเขาผูกพันธ์กันด้วยจุดประสงเดียวกัน เพื่อเป็นแสงสว่าง เพื่อเป็นคนพิเศษ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Chief Pope asked that I quantify the amount of cash stolen from several unidentified businesses, as a proportion of their yearly income, and I found some glaring discrepancies.หัวหน้าโป๊ปถามฉันว่าเงินสด ที่ถูกขโมยไม่มีหลักฐานทางธุรกิจ เหมือนเป็นสัดส่วนของรายได้ต่อปีของพวกเขา Double Blind (2009)
If you're gonna do this, Ted, you can't be so glaring about it.ถ้าคุณทำทำแบบนี้ เท็ด Caballo sin Nombre (2010)
Are you glaring at me right now?มาจ้องผมทำไม Episode #1.9 (2010)
Glaring so at the slayer of Theokoles.จ้องผู้สังหารดิโอโคเลสแบบนั้น A Place in This World (2012)
Who are you to be glaring at me?ไครกำลังจ้องมองมาที่ฉัน Codename: Jackal (2012)
And glaring cafes you do not needและร้านกาแฟที่จ้องมองคุณไม่จำเป็นต้อง Young & Beautiful (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glaringThe glaring headlights dazzled us for a moment.
glaringThe glaring light is hurtful to the eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพลง(adv) brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
แดดจ้า[daēt jā] (n, exp) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight  FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[daēt jat] (n) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adj) EN: intense ; glaring ; strong
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (v) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open  FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
โพลง[phlōng] (adj) EN: glaring ; stark ; ablaze  FR: flamboyant
โพลง[phlōng] (adv) EN: brightly ; glaringly ; luminously
ทนโท่[thonthō] (adj) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant

CMU English Pronouncing Dictionary
GLARING G L EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glaring (v) glˈɛəʳrɪŋ (g l e@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knallig {adj} | knalliger | am knalligstenglaring | more glaring | most glaring [Add to Longdo]
knallrot {adj}glaring red [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎろぎろ[girogiro] (adv,adv-to,vs) glaringly (staring) [Add to Longdo]
ガン見[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye [Add to Longdo]
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na,adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating [Add to Longdo]
爛爛;爛々[らんらん, ranran] (adj-t,adv-to) glaring; flaming; fiery; blazing [Add to Longdo]
眩い;目映い;目映ゆい[まばゆい, mabayui] (adj-i) dazzling; glaring; dazzlingly beautiful [Add to Longdo]
睨み合い[にらみあい, niramiai] (n) glaring at each other [Add to Longdo]
睥睨[へいげい, heigei] (n,vs) glaring at; lording over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glaring \Glar"ing\, a.
   Clear; notorious; open and bold; barefaced; as, a glaring
   crime. -- {Glar"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glare \Glare\ (gl[^a]r), v. i. [imp. & p. p. {Glared}; p. pr. &
   vb. n. {Glaring}.] [OE. glaren, gloren; cf. AS. gl[ae]r
   amber, LG. glaren to glow or burn like coals, D. gloren to
   glimmer; prob. akin to E. glass.]
   [1913 Webster]
   1. To shine with a bright, dazzling light.
    [1913 Webster]
 
       The cavern glares with new-admitted light. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To look with fierce, piercing eyes; to stare earnestly,
    angrily, or fiercely.
    [1913 Webster]
 
       And eye that scorcheth all it glares upon. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. To be bright and intense, as certain colors; to be
    ostentatiously splendid or gay.
    [1913 Webster]
 
       She glares in balls, front boxes, and the ring.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glaring
   adj 1: shining intensely; "the blazing sun"; "blinding
       headlights"; "dazzling snow"; "fulgent patterns of
       sunlight"; "the glaring sun" [syn: {blazing}, {blinding},
       {dazzling}, {fulgent}, {glaring}, {glary}]
   2: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a
     crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of
     human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross
     injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)}, {egregious},
     {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top