หรือคุณหมายถึง generousneß?
Search result for

generousness

(7 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generousness-, *generousness*, generousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generousness[N] ความมีน้ำใจ, See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอื้อเฟื้อ[N] generousness, Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: หัวหน้ามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องทุกคน, Thai definition: ความเผื่อแผ่ เช่น มีน้ำใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม
ความใจกว้าง[N] broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเอื้อเฟื้อ[n.] (khwām eūafeūa) EN: generousness   FR: hospitalité [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generous \Gen"er*ous\, a. [F. g['e]n['e]reux, fr. L. generous of
   noble birth, noble, excellent, magnanimous, fr. genus birth,
   race: cf. It. generoso. See 2d {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. Of honorable birth or origin; highborn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The generous and gravest citizens.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting those qualities which are popularly reregarded
    as belonging to high birth; noble; honorable; magnanimous;
    spirited; courageous. "The generous critic." --Pope. "His
    generous spouse." --Pope. "A generous pack [of hounds]."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Open-handed; free to give; not close or niggardly;
    munificent; as, a generous friend or father.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by generosity; abundant; overflowing; as, a
    generous table. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. Full of spirit or strength; stimulating; exalting; as,
    generous wine.
 
   Syn: Magnanimous; bountiful. See {Liberal}. --
     {Gen"er*ous*ly}, adv. -- {Gen"er*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generousness
   n 1: the trait of being willing to give your money or time [syn:
      {generosity}, {generousness}] [ant: {stinginess}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top