Search result for

forehead

(63 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forehead-, *forehead*, forehea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forehead[N] หน้าผาก, Syn. brow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forehead(ฟอร์'เฮด) n. หน้าผาก,ส่วนหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
forehead(n) หน้าผาก,นลาฏ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forehead; fronsหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ brow ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreheadหน้าผาก [การแพทย์]
Forehead, Flatหน้าผากแบน [การแพทย์]
Forehead, Intactรอยย่นที่หน้าผาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about the bruise on her forehead?แล้วรอยช้ำบนหน้าผากล่ะครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
You stroked my forehead.เจ้ากุมมือข้าไว้ Le Morte d'Arthur (2008)
Your forehead is too small.เพราะอย่างนี้สมองเธอมันถึงได้เล็กตามไปด้วย The Ramen Girl (2008)
A small forehead means a small brain. Like a monkey.เธอมันลิงดี ๆ นี่เอง The Ramen Girl (2008)
- You have scratches on your forehead.- คุณมีแผลถลอกที่หน้าผาก Pineapple Express (2008)
UM, COULD YOU TAKE A LOOK AT THIS SPOT ON HER FOREHEAD?เอ่อ คุณช่วยมาดู ตรงจุดที่หน้าผากเธอที? Zoe's Reprise (2009)
ON THE HOMELESS WOMAN'S FOREHEAD.บนหน้าผากผู้หญิงเร่ร่อน Zoe's Reprise (2009)
MAYBE HE DID SOMETHING TO HER FOREHEAD,เขาอาจทำบางอย่างบนหน้าผากเธอ Zoe's Reprise (2009)
YEAH, THE BOYS IN THE LAB FOUND TRACE AMOUNTS OF SALIVA ON ZOE'S FOREHEAD,ค่ะ แล็บเจอร่องรอยบนหน้าผากโซอี้ Zoe's Reprise (2009)
KISS YOU ON THE FOREHEAD, TOO?จูบหน้าผากคุณด้วยไหม? Zoe's Reprise (2009)
WE FOUND YOUR DNA ON HER FOREHEAD.เราเจอดีเอ็นเอนายบนหน้าผากเธอ Zoe's Reprise (2009)
YOU KISSED HER ON THE FOREHEAD.นายจูบหน้าผากเธอ Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreheadA high forehead is indicative of great mental power.
foreheadBeads of sweat stood on his forehead.
foreheadGive me a feel on the forehead.
foreheadHe kissed his daughter on the forehead.
foreheadHe kissed me on the forehead.
foreheadHe put his hand to his forehead.
foreheadHer forehead burned with fever.
foreheadHe was lost in thought with his hand on his forehead.
foreheadHe wiped the sweat from his forehead.
foreheadHis hair is receding from his forehead.
foreheadI clutched her to my chest, and kissed her on her forehead.
foreheadI recommend putting up your hair so your fringe doesn't get on your forehead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินทุ[N] forehead mark, Count unit: จุด, Thai definition: ลายแต้มสีที่หน้าผากระหว่างคิ้ว
มุรธา[N] forehead, See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex, Syn. มูรธา, หัว, ยอด, มูรธ
หน้าผาก[N] forehead, See also: brow, Example: เขาเอนตัวลงนอนบนแคร่ มือก่ายหน้าผาก, Thai definition: ส่วนของใบหน้าอยู่เหนือคิ้วขึ้นไป
กรอบหน้า[N] forehead's ornament, Count unit: กรอบ, Thai definition: เครื่องประดับหน้าผากเป็นรูปกระจัง
กะบังหน้า[N] headdress, See also: forehead's ornament, Syn. กรอบหน้า, Count unit: กรอบ, อัน, Thai definition: กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ
นลาฎ[N] forehead, See also: brow, Syn. หน้าผาก, Thai definition: ส่วนเบื้องบนของหน้าอยู่เหนือคิ้วขึ้นไป, Notes: (ราชา)
ผาก[N] forehead, Syn. หน้าผาก, Example: ในการทาครีมจะต้องทาบริเวณผากให้ทั่ว, Thai definition: ส่วนหน้าเหนือคิ้วขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าผาก[n.] (nāphāk) EN: forehead ; brow   FR: front [m]
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration   FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[v. exp.] (phanom meū) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect   FR: joindre les mains pour saluer
แสกหน้า[n.] (saēknā) EN: part of the forehead between the eyes ; middle line of the face above the nose   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREHEAD    F AO1 R HH EH0 D
FOREHEADS    F AO1 R HH EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forehead    (n) (f o1 r i d)
foreheads    (n) (f o1 r i d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead) [Add to Longdo]
デコピン;でこピン;でこぴん[, dekopin ; deko pin ; dekopin] (n) poke in the forehead [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] (n) forehead; brow; (P) [Add to Longdo]
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
額烏帽子[ひたいえぼし, hitaieboshi] (n) black silk or paper triangle worn over the forehead (usu. worn by children) [Add to Longdo]
額付き[ひたいつき, hitaitsuki] (n) shape of one's brow or forehead [Add to Longdo]
月代[さかやき;つきしろ, sakayaki ; tsukishiro] (n) (arch) shaved part of the forehead [Add to Longdo]
向こう傷[むこうきず, mukoukizu] (n) scar on one's forehead [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前额[qián é, ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ, / ] forehead [Add to Longdo]
脑门[nǎo mén, ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] forehead [Add to Longdo]
额头[é tóu, ㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] forehead [Add to Longdo]
[sǎng, ㄙㄤˇ, / ] forehead; kowtow [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] forehead; skull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forehead \Fore"head\ (?; 277), n.
   1. The front of that part of the head which incloses the
    brain; that part of the face above the eyes; the brow.
    [1913 Webster]
 
   2. The aspect or countenance; assurance.
    [1913 Webster]
 
       To look with forehead bold and big enough
       Upon the power and puissance of the king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The front or fore part of anything.
    [1913 Webster]
 
       Flames in the forehead of the morning sky. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       So rich advantage of a promised glory
       As smiles upon the forehead of this action. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forehead
   n 1: the part of the face above the eyes [syn: {brow},
      {forehead}]
   2: the large cranial bone forming the front part of the cranium:
     includes the upper part of the orbits [syn: {frontal bone},
     {os frontale}, {forehead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top