Search result for

focus

(95 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focus-, *focus*, focu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focus[N] จุดรวมแสง, See also: จุดโฟกัส, จุดรวมแสงจากเลนส์, Syn. focal point
focus[N] จุดสนใจ, See also: จุดศูนย์รวม, จุดสำคัญ, จุดหลัก, หัวใจ, Syn. centre, heart, hub
focus[VT] เพ่งความสนใจ, See also: สนใจ, Syn. concentrate, spotlight
focus[VT] ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน, See also: เพ่ง, เล็ง, โฟกัส, Syn. zoom in, centre
focus on[PHRV] รวมแสงไปยัง
focus on[PHRV] มุ่งความคิดไปที่, See also: มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ, Syn. concentrate on, keep on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci
defocus(ดีโฟ'คัส) vt. ทำให้จุดรวมแสงกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
focus(vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
focus๑. จุดรวม๒. จุดแหล่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focusโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
focus controlตัวควบคุมโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
focus; seismic focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
focusing collectorตัวเก็บรังสีแบบโฟกัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
focusing lensเลนส์โฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focusปุ่มยื่นออกมาเพื่อปรับภาพให้ชัด,โฟกัส,ปรับภาพให้คม [การแพทย์]
focusโฟกัส, จุดคงที่ของพาราโบลา วงรีหรือไฮเพอร์โบลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focus of Infectionการก่อตัวเพิ่มจำนวนอยู่ตรงตำแหน่งนั้น [การแพทย์]
Focus orderลำดับจุดสนใจ
การท่องเว็บให้เป็นไปอย่างมีลำดับ [Assistive Technology]
Focus Spotจุดโฟคัส [การแพทย์]
focus [focal point]โฟกัส, จุดโฟกัส, จุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบกระจกโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focus, Sharpภาพที่มีความคมชัด [การแพทย์]
Focused group interviewingการจัดสนทนากลุ่ม [TU Subject Heading]
Focusing Controlปรับภาพคมชัด [การแพทย์]
Focusing Knobsปุ่มปรับความชัดของภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't focus on school, and you got what you wanted for a while.พ่อไม่สนใจเรื่องเรียน แต่พ่อก็ทำมันสำเร็จ The Serena Also Rises (2008)
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
And focus on what really matters--และให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
That's what we should be focusing on.นั่นคือที่เราจะโฟกัส Birthmarks (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
We do an EEG, see the focus, see where the problem is, which tells us what the problem is.เราทำ อีอี จีดูจุดสำคัญ ดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ซึ่งจะบอกเราว่าปัญหาคืออะไร The Itch (2008)
Couldn't focus.โดยยังหาสาเหตุไม่ได้ Last Resort (2008)
Don't worry about this Mayan shit. You need to focus on your family.ไม่ต้องกังวลเรื่องมายันฉิบหายนี้ นายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของนาย Pilot (2008)
Rys, always focuse on the enemy, are you.ริส เจ้าจดจ่ออยู่แต่กับข้าศึกเสมอ Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focusA committee should apply the focus to the more concrete problem.
focusAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
focusBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
focusDo I have to focus it?
focusFocus your camera on the flower.
focusHe focused his attention on that problem.
focusHe has given up running in order to focus on the long jump.
focusHer attention is focused on children.
focusHer face is in focus.
focusI focused the camera on her face.
focusI'll focus on the market development for 1999.
focusIn fact, an artist lacking in confidence and fortitude would lose focus after 2 or 3 hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้วกระจก[N] focus of glass, Example: เมื่อแสงแดดมากระทบขั้วกระจกอุณหภูมิจะสูงขึ้น, Count unit: ขั้ว, Thai definition: จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม
การพุ่ง[N] focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ
จุดโฟกัส[N] focus, See also: focal point, Count unit: จุด, Thai definition: จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน
หนัก[V] focus, See also: emphasize, center, Syn. เน้น, ให้ความสำคัญ, Example: การศึกษาของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาหนักไปทางวิชาอักษรศาสตร์และวิชาช่างเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: เน้น, ให้ความสำคัญ
โฟกัส[N] focus, Syn. จุดโฟกัส, Example: การมองภาพสีที่เป็นสีเดียวล้วนจะต้องมีการปรับโฟกัสของเลนส์ตาเพื่อให้มองเห็นชัด, Thai definition: จุดที่รังสีของแสงลู่เข้าไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน, Notes: (อังกฤษ)
เข้าเรื่อง[V] focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
จุดโฟกัส[n. exp.] (jut fōkat) EN: focus   FR: point focal [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดรวม[n. exp.] (jut rūam) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus   FR: point focal [m]
ขั้วกระจก[n. exp.] (khūa krajok) EN: focus of glass   
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCUS    F OW1 K AH0 S
FOCUSED    F OW1 K AH0 S T
FOCUSES    F OW1 K AH0 S AH0 Z
FOCUSING    F OW1 K AH0 S IH0 NG
FOCUSSED    F OW1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focus    (v) (f ou1 k @ s)
focused    (v) (f ou1 k @ s t)
focuses    (v) (f ou1 k @ s i z)
focusing    (v) (f ou1 k @ s i ng)
focussed    (v) (f ou1 k @ s t)
focussing    (v) (f ou1 k @ s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankheitsherd {m}focus of a disease [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
オートフォーカス[, o-tofo-kasu] (n) auto focus [Add to Longdo]
ジャスピン[, jasupin] (n) (abbr) in perfect focus [Add to Longdo]
ソフトフォーカス[, sofutofo-kasu] (n) soft focus [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
パンフォーカス[, panfo-kasu] (n) pan-focus [Add to Longdo]
ピンぼけ[, pin boke] (n) out of focus; off the point [Add to Longdo]
ピント[, pinto] (n) focus point (dut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
焦点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] focus; focal point [Add to Longdo]
病灶[bìng zào, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄠˋ, ] focus (of infection) [Add to Longdo]
集中的策略[jí zhōng de cè, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:e4, ] focus strategy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォーカス[ふぉーかす, fo-kasu] focus [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Focus \Fo"cus\, v. t. [imp. & p. p. {Focused}; p. pr. & vb. n.
   {Focusing}.]
   To bring to a focus; to focalize; as, to focus a camera. --R.
   Hunt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Focus \Fo"cus\ (f[=o]"k[u^]s), n.; pl. E. {Focuses}
   (f[=o]"k[u^]s*[e^]z), L. {Foci} (f[=o]"s[imac]). [L. focus
   hearth, fireplace; perh. akin to E. bake. Cf. {Curfew},
   {Fuel}, {Fusil} the firearm.]
   1. (Opt.) A point in which the rays of light meet, after
    being reflected or refracted, and at which the image is
    formed; as, the focus of a lens or mirror.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A point so related to a conic section and certain
    straight line called the directrix that the ratio of the
    distance between any point of the curve and the focus to
    the distance of the same point from the directrix is
    constant.
    [1913 Webster]
 
   Note: Thus, in the ellipse FGHKLM, A is the focus and CD the
      directrix, when the ratios FA:FE, GA:GD, MA:MC, etc.,
      are all equal. So in the hyperbola, A is the focus and
      CD the directrix when the ratio HA:HK is constant for
      all points of the curve; and in the parabola, A is the
      focus and CD the directrix when the ratio BA:BC is
      constant. In the ellipse this ratio is less than unity,
      in the parabola equal to unity, and in the hyperbola
      greater than unity. The ellipse and hyperbola have each
      two foci, and two corresponding directrixes, and the
      parabola has one focus and one directrix. In the
      ellipse the sum of the two lines from any point of the
      curve to the two foci is constant; that is: AG + GB =
      AH + HB; and in the hyperbola the difference of the
      corresponding lines is constant. The diameter which
      passes through the foci of the ellipse is the major
      axis. The diameter which being produced passes through
      the foci of the hyperbola is the transverse axis. The
      middle point of the major or the transverse axis is the
      center of the curve. Certain other curves, as the
      lemniscate and the Cartesian ovals, have points called
      foci, possessing properties similar to those of the
      foci of conic sections. In an ellipse, rays of light
      coming from one focus, and reflected from the curve,
      proceed in lines directed toward the other; in an
      hyperbola, in lines directed from the other; in a
      parabola, rays from the focus, after reflection at the
      curve, proceed in lines parallel to the axis. Thus rays
      from A in the ellipse are reflected to B; rays from A
      in the hyperbola are reflected toward L and M away from
      B.
      [1913 Webster]
 
   3. A central point; a point of concentration.
    [1913 Webster]
 
   {Aplanatic focus}. (Opt.) See under {Aplanatic}.
 
   {Conjugate focus} (Opt.), the focus for rays which have a
    sensible divergence, as from a near object; -- so called
    because the positions of the object and its image are
    interchangeable.
 
   {Focus tube} (Phys.), a vacuum tube for R[oe]ntgen rays in
    which the cathode rays are focused upon the anticathode,
    for intensifying the effect.
 
   {Principal focus}, or {Solar focus} (Opt.), the focus for
    parallel rays.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focus
   n 1: the concentration of attention or energy on something; "the
      focus of activity shifted to molecular biology"; "he had no
      direction in his life" [syn: {focus}, {focusing},
      {focussing}, {focal point}, {direction}, {centering}]
   2: maximum clarity or distinctness of an image rendered by an
     optical system; "in focus"; "out of focus"
   3: maximum clarity or distinctness of an idea; "the controversy
     brought clearly into focus an important difference of
     opinion"
   4: a central point or locus of an infection in an organism; "the
     focus of infection" [syn: {focus}, {focal point}, {nidus}]
   5: special emphasis attached to something; "the stress was more
     on accuracy than on speed" [syn: {stress}, {focus}]
   6: a point of convergence of light (or other radiation) or a
     point from which it diverges [syn: {focus}, {focal point}]
   7: a fixed reference point on the concave side of a conic
     section
   v 1: direct one's attention on something; "Please focus on your
      studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate},
      {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}]
   2: cause to converge on or toward a central point; "Focus the
     light on this image" [ant: {blur}]
   3: bring into focus or alignment; to converge or cause to
     converge; of ideas or emotions [syn: {concenter},
     {concentre}, {focalize}, {focalise}, {focus}]
   4: become focussed or come into focus; "The light focused" [syn:
     {focus}, {focalize}, {focalise}] [ant: {blur}, {dim}, {slur}]
   5: put (an image) into focus; "Please focus the image; we cannot
     enjoy the movie" [syn: {focus}, {focalize}, {focalise},
     {sharpen}] [ant: {blear}, {blur}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 focus [fokɵs]
   focus
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 focus
   hearth
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top