ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

focus

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focus-, *focus*, focu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focus(n) จุดรวมแสง, See also: จุดโฟกัส, จุดรวมแสงจากเลนส์, Syn. focal point
focus(n) จุดสนใจ, See also: จุดศูนย์รวม, จุดสำคัญ, จุดหลัก, หัวใจ, Syn. centre, heart, hub
focus(vt) เพ่งความสนใจ, See also: สนใจ, Syn. concentrate, spotlight
focus(vt) ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน, See also: เพ่ง, เล็ง, โฟกัส, Syn. zoom in, centre
focus on(phrv) รวมแสงไปยัง
focus on(phrv) มุ่งความคิดไปที่, See also: มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ, Syn. concentrate on, keep on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
focus(โฟ'คัส) { focused, focusing, focuses } n.โฟกัส, จุดรวมแสง, จุดความสนใจ, จุดศูนย์รวม, จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง, ทำให้รวมแสง, เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง, รวมแสง, Syn. hub, center, eye, heart -pl. focuses, foci
defocus(ดีโฟ'คัส) vt. ทำให้จุดรวมแสงกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
focus(n) จุดโฟกัส, จุดรวมแสง, จุดศูนย์รวม, จุดสนใจ
focus(vt) ทำให้รวมแสง, สำรวม, เพ่งความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
focus๑. จุดรวม๒. จุดแหล่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focusโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
focus controlตัวควบคุมโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
focus; seismic focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
focusing collectorตัวเก็บรังสีแบบโฟกัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
focusing lensเลนส์โฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focusปุ่มยื่นออกมาเพื่อปรับภาพให้ชัด, โฟกัส, ปรับภาพให้คม [การแพทย์]
focusโฟกัส, จุดคงที่ของพาราโบลา วงรีหรือไฮเพอร์โบลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focus of Infectionการก่อตัวเพิ่มจำนวนอยู่ตรงตำแหน่งนั้น [การแพทย์]
Focus orderลำดับจุดสนใจ, Example: การท่องเว็บให้เป็นไปอย่างมีลำดับ [Assistive Technology]
Focus Spotจุดโฟคัส [การแพทย์]
focus [ focal point ]โฟกัส, จุดโฟกัส, จุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบกระจกโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focus, Sharpภาพที่มีความคมชัด [การแพทย์]
Focused group interviewingการจัดสนทนากลุ่ม [TU Subject Heading]
Focusing Controlปรับภาพคมชัด [การแพทย์]
Focusing Knobsปุ่มปรับความชัดของภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The focus testing... showed a solid base... ..in the 9- to 11-year-old bracket, ... ..with a possible carry-over into the 12-year-olds.นี่มันงานเลี้ยง พระเจ้า ดีใจที่นายมาได้ จอช Big (1988)
What we have to do is focus on the probation officer's report.ฉันต้องการให้คุณช่วย จริงจังนะ Hero (1992)
Should he lose his focus and fall he must start over again.ถ้าเกิดเสียสมาธิแล้วตกลงมา... ...ก็ต้องเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)
- Ladies and gentlemen, Zachary! - Yes, sir. No-- l haven´t taken these to the focus group yet. I´m still working on that part.ผมยังไม่ได้ทำวิจัยกลุ่ม Nothing to Lose (1997)
Hold on, let me focus. Let me focus on this shit.เดี๋ยวขอโฟกัสก่อน ขอโฟกัสก่อน Nothing to Lose (1997)
So I would maintain focus and not terrify you.ฉันจะได้พูดตรงจุดทีเดียว แล้วไม่ทำให้คุณตกใจมากด้วย As Good as It Gets (1997)
Could he not focus on that?เขาจะตั้งใจสอนมันไม่ได้เชียวหรือ The Red Violin (1998)
Let's probe it when we do the focus group.ให้เครื่องหยั่งทำมันดู ว่ามาจากไหน eXistenZ (1999)
Can we focus on me for a second, please?พวกเราช่วยฟังหนูหน่อย สักวินาทีได้มั๊ย 10 Things I Hate About You (1999)
In fact, they love you so much, they want you to be the focus of the show.ชอบคุณมากขนาดจะให้คุณโชว์เดี่ยวเลย Woman on Top (2000)
Soon you'll have to focus on your high-school entrance exams, but you try to have a fun while you still can.เธอจะต้องคิดถึงการสอบเข้าม.ปลาย ได้แล้วนะ แต่เธอก็ยังเล่นสนุกในตอนที่เธอสามรถทำได้อยู่ All About Lily Chou-Chou (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focusA committee should apply the focus to the more concrete problem.
focusAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
focusBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
focusDo I have to focus it?
focusFocus your camera on the flower.
focusHe focused his attention on that problem.
focusHe has given up running in order to focus on the long jump.
focusHer attention is focused on children.
focusHer face is in focus.
focusI focused the camera on her face.
focusI'll focus on the market development for 1999.
focusIn fact, an artist lacking in confidence and fortitude would lose focus after 2 or 3 hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้วกระจก(n) focus of glass, Example: เมื่อแสงแดดมากระทบขั้วกระจกอุณหภูมิจะสูงขึ้น, Count Unit: ขั้ว, Thai Definition: จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม
การพุ่ง(n) focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai Definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ
จุดโฟกัส(n) focus, See also: focal point, Count Unit: จุด, Thai Definition: จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน
หนัก(v) focus, See also: emphasize, center, Syn. เน้น, ให้ความสำคัญ, Example: การศึกษาของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาหนักไปทางวิชาอักษรศาสตร์และวิชาช่างเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: เน้น, ให้ความสำคัญ
โฟกัส(n) focus, Syn. จุดโฟกัส, Example: การมองภาพสีที่เป็นสีเดียวล้วนจะต้องมีการปรับโฟกัสของเลนส์ตาเพื่อให้มองเห็นชัด, Thai Definition: จุดที่รังสีของแสงลู่เข้าไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน, Notes: (อังกฤษ)
เข้าเรื่อง(v) focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai Definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[hai khwām sonjai kap …] (v, exp) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...  FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
จุดโฟกัส[jut fōkat] (n, exp) EN: focus  FR: point focal [ m ]
จุดหมาย[jutmāi] (n) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; intention [ f ] ; fin [ f ] ; destination [ f ]
จุดรวม[jut rūam] (n, exp) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus  FR: point focal [ m ]
ขั้วกระจก[khūa krajok] (n, exp) EN: focus of glass
หนัก[nak] (v) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
focus
focus
focused
focused
focuses
focuses
focusing
focusing
focussed
focussed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focus
focused
focuses
focusing
focussed
focussing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] focus; focal point #3,702 [Add to Longdo]
病灶[bìng zào, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄠˋ,  ] focus (of infection) #10,223 [Add to Longdo]
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ,  ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
集中的策略[jí zhōng de cèlu:è, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:ㄜˋ,     ] focus strategy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankheitsherd { m }focus of a disease [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心[ちゅうしん, chuushin] (n, adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) #593 [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] (n, adj-no) focus (e.g. photographic); focal point; (P) #7,950 [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) #11,421 [Add to Longdo]
フォーカス[fo-kasu] (n, vs) (1) focus; (2) forecast; (P) #12,897 [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n, vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp, v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
アウトフォーカス[autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
オートフォーカス[o-tofo-kasu] (n) auto focus [Add to Longdo]
ジャスピン[jasupin] (n) (abbr) in perfect focus [Add to Longdo]
ソフトフォーカス[sofutofo-kasu] (n) soft focus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォーカス[ふぉーかす, fo-kasu] focus [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top