ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faun

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faun-, *faun*
Possible hiragana form: ふぁうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faun[N] เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ, Syn. woodland deity, satyr
fauna[N] ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faun(ฟอน) n. เทวดารูปคนแต่มีหู-เขา-หางและขาหลังคล้ายแพะ
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal provinceขอบเขตสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunule; local faunaสัตวชาติประจำถิ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Well, I'm a... Well, I'm a faun.ฉันเป็นฟอน... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.เราชาวฟอน เต้นรำกับพวกเซนทอร์ ตลอดทั้งคืนและ... เราไม่เคยที่จะรู้สึกเหนื่อย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I'm such a terrible faun.ฉันเป็นฟอนที่แย่มาก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Oh, no. You're the nicest faun I've ever met.โอ ไม่ คุณเป็นฟอนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Lucy's the only one that's been here before. She said she met some faun called Tumnus.ลูซี่เคยมาที่นี่แล้ว\เธอบอกว่าเธอได้พบกันฟอนชือ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You saw the faun?เธอเห็นฟอน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
He said he knows the faun.- เขาบอกว่า รู้จักฟอน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Release the faun.ฟอนถูกปล่อยตัว The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Do you know why you're here, faun?ทำไมเธอถึงได้มาอยู่ในนี้ ฟอน? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I am a faun.ข้าพระองค์คือฟอน. Pan's Labyrinth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อดงปีกใส[n. exp.] (phīseūa dong pīk sai) EN: Pallid Faun   
ผีเสื้อป่าสีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa pā sī tān mai) EN: Common Faun   
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife   FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNA    F AO1 N AH0
FAUNAL    F AA1 N AH0 L
FAUNAL    F AO1 N AH0 L
FAUNCE    F AO1 N S
FAUNTROY    F AO1 N T R OY2
FAUNTLEROY    F AO1 N T L ER0 OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faun    (n) fˈɔːn (f oo1 n)
fauna    (n) fˈɔːnə (f oo1 n @)
fauns    (n) fˈɔːnz (f oo1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faun {m}faun [Add to Longdo]
Fauna {f} [zool.]fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
エディアカラ動物群[エディアカラどうぶつぐん, edeiakara doubutsugun] (n) Ediacara fauna [Add to Longdo]
ジャパンファウンデーション[, japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation [Add to Longdo]
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain [Add to Longdo]
ニューファウンドランド[, nyu-faundorando] (n) Newfoundland [Add to Longdo]
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic) [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ファウナ[, fauna] (n) fauna [Add to Longdo]
ファウンダリ[, faundari] (n) {comp} foundry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faun \Faun\, n. [L. Faunus, fr. favere to be favorable. See
   {Favor}.] (Rom. Myth.)
   A god of fields and shepherds, diddering little from the
   satyr. The fauns are usually represented as half goat and
   half man.
   [1913 Webster]
 
      Satyr or Faun, or Sylvan.        --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faun
   n 1: ancient Italian deity in human shape, with horns, pointed
      ears and a goat's tail; equivalent to Greek satyr

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Faun /faun/ 
  faun

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top