ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satyr

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satyr-, *satyr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satyr[N] เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ, Syn. deity, faun, sylvan
satyr[N] ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ, Syn. libertine, rake, lech
satyriasis[N] การที่ผู้ชายมีตัณหาราคะมากผิดปกติ, Syn. lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher

English-Thai: Nontri Dictionary
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satyr playละครปิดท้ายคลายเครียด, ละครตลกแซเทอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satyriasisอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Satyr (n ) ซาไทร์ (เทพปกรณัมกรีก)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, too well to be discussed with one as boorish as a satyr.อ้า ดีจังที่ได้สนทนากับ .. ใครบางคนที่ เอ่อ หยาบคายราวกับซาไทร์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Put it in the correct term, it's satyr.ถ้าจะเรียกให้ถูกคือเซเทอร์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- Satyrs ...เซเทอร์... Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- Great, I smell goat. - You're a satyr.เยี่ยม ฉันได้กลิ่นแพะแล้ว นายเป็นเซเทอร์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I haven't had a satyr... visit before.ฉันไม่เคยได้เซเทอร์ เป็นแขกมาก่อน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I have a good friend. He is a satyr named Grover.ผมมีเพื่อนสนิท เค้าเป็นเซเทอร์ ชื่อโกรเวอร์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- It was also a Satyr.- มันเคยเป็นซาไทร์ The Kenzi Scale (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satyr    (n) sˈætər (s a1 t @ r)
satyrs    (n) sˈætəz (s a1 t @ z)
satyric    (j) sˈətˈɪrɪk (s @1 t i1 r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satyr {m}satyr [Add to Longdo]
satyrartig {adj}satyric [Add to Longdo]
Satyrtragopan {m} [ornith.]Satyr Tragopan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サテュロス[, sateyurosu] (n,adj-no) satyr (gre [Add to Longdo]
蛇の目蝶;蛇目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling [Add to Longdo]
半獣神[はんじゅうしん, hanjuushin] (n) goat-god; satyr; Pan; Faunus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satyr \Sa"tyr\ (?; 277), n. [L. satyrus, Gr. ?: cf. F. satyre.]
   1. (Class. Myth.) A sylvan deity or demigod, represented as
    part man and part goat, and characterized by riotous
    merriment and lasciviousness.
    [1913 Webster]
 
       Rough Satyrs danced; and Fauns, with cloven heel,
       From the glad sound would not be absent long.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of many species of butterflies belonging
    to the family {Nymphalidae}. Their colors are commonly
    brown and gray, often with ocelli on the wings. Called
    also {meadow browns}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The orang-outang.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satyr
   n 1: man with strong sexual desires [syn: {satyr}, {lecher},
      {lech}, {letch}]
   2: one of a class of woodland deities; attendant on Bacchus;
     identified with Roman fauns [syn: {satyr}, {forest god}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Satyr /zaːtɵr/ 
  satyr

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top