Search result for

ปัสสาวะ

(67 entries)
(0.1336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัสสาวะ-, *ปัสสาวะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัสสาวะ[V] urinate, See also: pass urine, discharge urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: เด็กบางคนยังปัสสาวะรดที่นอนจนถึงวัยเข้าเรียน, Thai definition: ขับของเสียส่วนที่เป็นของเหลวออกจากกระเพาะปัสสาวะ
ปัสสาวะ[N] urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: แม่คนไทยสามารถจัดการกับอุจจาระปัสสาวะของลูกได้โดยไม่รังเกียจ, Thai definition: ของเสียในร่างกายส่วนที่เป็นของเหลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัสสาวะน. เยี่ยว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oligohydruriaปัสสาวะข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uroschesisปัสสาวะคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urecchysisปัสสาวะซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanuriaปัสสาวะดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urodynamicปัสสาวะพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urodynamicsปัสสาวะพลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperuresisปัสสาวะมากเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrosuria; glucosuriaปัสสาวะมีกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucosuria; dextrosuriaปัสสาวะมีกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choluriaปัสสาวะมีน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nocturiaปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน [TU Subject Heading]
Urineปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Vesico-ureteral refluxปัสสาวะไหลย้อน [TU Subject Heading]
Albuminuriaปัสสาวะมีแอลบูมิน, อัลบูมินูเรีย, ไข่ขาวในปัสสาวะ, อัลบูมินในปัสสาวะ, ไข่ขาว [การแพทย์]
Alkalinity, Increasedปัสสาวะเป็นด่าง [การแพทย์]
Antidiuresisปัสสาวะลดลง, ฤทธิ์ต้านการขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Anuriaปัสสาวะขัด; ปัสสาวะ, การไม่มี; ไม่มีปัสสาวะ; ไม่มีปัสสาวะออก; ปัสสาวะไม่ออก; โรคปัสสาวะไม่ออก; ปัสสาวะไม่ออกเลย; ไม่ปัสสาวะ; ปัสสาวะลดลง; การที่ไม่มีปัสสาวะออกเลย [การแพทย์]
Bed Wettingปัสสาวะรดที่นอน [การแพทย์]
Bladder Dysfunction Atonyปัสสาวะคั่ง [การแพทย์]
Chyluriaปัสสาวะปนคายส์,น้ำเหลืองในปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nice bidet, by the way. Very refreshing.โถปัสสาวะหญิง สะอาดเอี่ยม Lucky Thirteen (2008)
I don't have a bidet.ฉันไม่มีโถปัสสาวะหญิง Lucky Thirteen (2008)
In a little place called "follow me and your urologist will be buying himself a new yacht."ที่เล็กๆที่เรียกว่า\ \"ตามฉันมาและระบบปัสสาวะจะซื้อเรือยอชท์ใหม่ Joy (2008)
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
No urinary bleed.ปัสสาวะไม่มีเลือดออก Dying Changes Everything (2008)
#When your bladder's full you gotta piss #เมื่อกระเพาะปัสสาวะของนายเต็ม นายจะต้องฉี่ออก Pilot (2008)
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
Blood in the urine, general swelling.มีเลือดในปัสสาวะ และมีอาการบวมทั่วไป Pathology (2008)
You'll gonna notice there's no trace of the steroid in blood or bladder.คุณจะสังเกตได้ว่าไม่มีร่องรอย ของสเตียรอยด์ในเลือดหรือกระเพาะปัสสาวะ Pathology (2008)
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_ Pathology (2008)
You've been doing alot of urine work lately. Good work.คุณทำกรณีปัสสาวะบ่อยนะหลังๆนี้ ทำได้ดีนะ Pathology (2008)
TheBCG'sare keeping it contained to my bladder.มายาฉีดป้องกันวัณโรค ยับยั้งเชื้อในท่อกระเพาะปัสสาวะของฉัน Albification (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัสสาวะ[n.] (patsāwa) EN: urine   FR: urine [f]
ปัสสาวะ[v.] (patsāwa) EN: urinate   FR: uriner ; pisser (très fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
pee pee(slang vi) ฉี่, ปัสสาวะ เช่น I asked my five-year-old son if he would pee-pee on my back., S. urine, pee, pee-pee, urinate
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spend a penny[IDM] ปัสสาวะ
pee[VI] ถ่ายปัสสาวะ, See also: ปัสสาวะ, Syn. piddle
Jimmy Riddle[SL] ฉี่, See also: ปัสสาวะ
stale[N] ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง, Syn. urine
wee-wee[N] ปัสสาวะ (ใช้กับเด็ก)
wet[VT] ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
albuminuria(แอลบูมินู' เรีย) ภาวะปัสสาวะมี albumin . -albuminuric adj.
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
antidiuretic(แอนทีไดยูเรท' ทิค) adj., n. ซึ่งลดการบับปัสสาวะ, ยดลดการขับปัสสาวะ
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
anuria(อะนิว' เรีย) n. ภาวะไร้ปัสสาวะหรือปัสสาวะน้อยผิดปกติ. -anuric, anuretic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
urethra(n) ท่อปัสสาวะ
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
urine(n) น้ำปัสสาวะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brick Dust Urineปัสสาวะเข้มข้นมากในช่วงสองสามวันแรกของทารกสามารถมีผลึกยูริก (ผลึกกรดยูริก) ผลึกเหล่านี้อาจทําให้เกิดสีชมพู, สีแดง, หรือสีส้ม, ผงคราบในผ้าอ้อมเด็กทารกของคุณเรียกว่าฝุ่นอิฐ.อาจจะน่ากลัว แต่ฝุ่นอิฐเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกแรกเกิดจํานวนมาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
尿[にょう, nyou] (n) ปัสสาวะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
おしっこをする[おしっこをする, oshikkowosuru] (vi vt) ปัสสาวะ ฉี่

German-Thai: Longdo Dictionary
pinkeln(vi) |pinkelte, hat gepinkelt| ปัสสาวะ ;ปกติคนเยอรมันไม่พูดว่าไปปัสสาวะ แต่จะพูดว่า Ich möchte auf die Toilette gehen., Wo ist die Toilette? ขอไปห้องน้ำหน่อย หรือ Ich bin gleich wieder da. ขอตัวเดี๋ยวมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top