Search result for

etc.

(50 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etc.-, *etc.*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etc.    [ABBR] และอื่นๆ (คำย่อของ et cetara), See also: เป็นต้น, ฯลฯ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etc.Two, four, six, etc. are even numbers.
etc.As more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
etc.The screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
etc.Boxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
etc.Depression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
etc.There are many kinds of insurance such as: health insurance, fire insurance, life insurance, etc.
etc.The "predicate" is that part that shows the action in the sentence. In Japanese it would be the part that ends in "da", "suru", etc.
etc.If you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
etc.Despite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
etc.* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้น [ADV] etc., See also: and so on, and so forth, et cetera, Syn. ฯลฯ, Example: มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอย่าง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นต้น, Thai definition: คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
เป็นอาทิ [ADV] for example, See also: etc., Syn. เป็นต้น, Example: การปฏิบัติงานให้สำเร็จจะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ความพยายามและความอดทน เป็นอาทิ, Thai definition: คำที่ใช้แทนคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
ละ    [V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ
ละ    [V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[n. exp.] (khreūangmāi paiyān yai) EN: and so on ; et cetera   FR: etc.
ละ[X] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto   FR: etc. ; et ainsi de suite
ๆลๆ[X] (la) EN: and so on ; etc.   FR: etc. (abrév.)
และอื่น ๆ[X] (lae eūn-eūn) FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et le reste ; et ainsi de suite
ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[X] (paiyān yai) FR: etc.
เป็นอาทิ[adv.] (pen āthi) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc.   FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: etc. ; and so on ; and so forth ; et cetera   FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et ainsi de suite

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
usw., etc. : und so weiter, et ceteraetc. : et cetera, and so on, and the rest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etc.
   adv 1: continuing in the same way [syn: {and so forth}, {and so
       on}, {etcetera}, {etc.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ETC
     European Test Conference (VDE, IEEE-CS, conference)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 etc. [ɛtk]
   etc.
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 etc.
   etc.
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 etc. [ɛtk]
   etc.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top