ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

马术

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -马术-, *马术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马术[mǎ shù, ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #24,319 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Triumph Equestrian Club.[CN] 胜利马术俱乐部 Flicka: Country Pride (2012)
Eventing was so much of who she was.[CN] 马术竞赛以前对她别具意义 Flicka: Country Pride (2012)
And as we discussed, Chestnut is a champion jumper his dressage is impeccable, he's ribboned three times at the Hampton Classic, and he comes from a historically elite line of distinguished show horses.[CN] 他在花式骑术这个项目上简直完美 曾在Hampton经典马术竞技中夺魁三次了哦 而且他祖上各种精英选手哦 And the Reality Check (2011)
I want you all working on dressage for the last part of it.[CN] 我要大家在最后练习马场马术 Flicka: Country Pride (2012)
Everybody knows she rides better than anyone else.[CN] 大家都知道她的马术最好 Flicka: Country Pride (2012)
The equestrian club is mine. The Meyers put the money up for it.[CN] 那个马术俱乐部是我的 梅尔太太做了投资 Flicka: Country Pride (2012)
How about you go and get dressed and then I'm gonna take you riding at the equestrian center?[CN] 你怎么去穿衣服 然后我会带你骑 在马术中心? A Valentine's Date (2011)
While you've been mucking out stalls, I have worked hard on my riding.[CN] 你在清理马厩时,我已经在勤练马术 Flicka: Country Pride (2012)
I guess she hasn't forgotten after all.[CN] 我想她毕竟没有忘了马术 Flicka: Country Pride (2012)
Eventing?[CN] 马术 Flicka: Country Pride (2012)
I don't do eventing anymore, so there's not much point in keeping a fancy show horse like that around.[CN] 我不再练马术了 所以没必要留着上等的比赛马 Flicka: Country Pride (2012)
The team is the only thing keeping this place going.[CN] 这里全靠马术队伍了 Flicka: Country Pride (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top