ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

骑术

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骑术-, *骑术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑术[qí shù, ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #59,965 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not a very good horseman.[CN] 我骑术不佳 The Earrings of Madame De... (1953)
Colonel Forster said he has as good a seat as any officer in the regiment.[CN] 佛斯特上校自己也说 他的骑术不输给任何军官 Episode #1.6 (1995)
Introducing the high-ridin'-est cowboy around...[CN] 为您介绍骑术最高明的牛仔 Toy Story 2 (1999)
Isn't my husband a fine horseman?[CN] 我丈夫骑术高明吧 Episode #1.6 (1995)
Also rodeos, carnivals, ballets,[CN] 骑术表演、嘉年华会 芭蕾舞、 All About Eve (1950)
That was the first and last time I gave him a riding lesson.[CN] 那是我有生第一次也是最后一次 教他骑术 Batman (1989)
I never said I could out-ride you.[CN] 我从没说过我骑术比你好。 Bite the Bullet (1975)
They don't ride well. They don't shoot well.[CN] 他们不仅骑术不好,枪法还很差 Dances with Wolves (1990)
Uh no, after the riding school to the right.[CN] 哦,不, 骑术学校后向右. Swingers (2002)
You admit that you can out-drink out-fight, out-shoot, out-jump out-luck, out-ride any man born of woman, don't you?[CN] 你得承认,你在喝酒、 打架、射击、打牌、 运气和骑术方面比任何人都棒,不是吗? Bite the Bullet (1975)
The high-ridin'-est, rootin'-tootin'-est cowboy hero of all time,[CN] 有史以来 骑术最高明又热情的牛仔 Toy Story 2 (1999)
Well, Harley thinks she's going to save it by winning at the rodeo.[CN] 荷莉认为 她能靠赢得牛仔骑术比赛 将牧场维持下去 Pure Country (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top