Search result for

editorial

(57 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -editorial-, *editorial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
editorial[ADJ] เกี่ยวกับบรรณาธิการ, See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial[N] บทบรรณาธิการ, Syn. column, commentary
editorialize[VI] เขียนบทบรรณาธิการ, See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialsบทบรรณาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They do editorial for "nylon" and "paper" all the time.พวกเราแก้ไข ไนลอน และ กระดาษ ตลอดเวลา Pret-a-Poor-J (2008)
You're asking us to pay a British talk show host to interview an American president with absolutely no editorial controls whatsoever in return?คุณกำลังขอให้เราจ่ายเงินซื้อ รายการทอคโชว์สไตล์อังกฤษรึ เพื่อสัมภาษณ์ท่าน ปธน.อเมริกัน มันไม่มีอะไรประกันอย่างสิ้นเชิงเลย ว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมา Frost/Nixon (2008)
But I think there might be some... some hate mail mixed in from your editorial on littering.จดหมายด่าบทความเรื่องขยะของคุณ Preggers (2009)
After graduating from university, he was employed in a publishing house. It seems that he was in the magazine editorial department.เขาแต่งงานมีลูกเมียแล้ว Postman to Heaven (2009)
Just like that, 10 years ago, when the editorial department sent him on a business trip, because of an air crash, "bang!",และเค้าได้ไปที่อุรุกวัย และ บึ้ม! Postman to Heaven (2009)
You will sort portfolios, draft editorial captions,จะเรียงแฟ้มสะสมงาน ร่างคำบรรยายบทบรรณาธิการ While You Weren't Sleeping (2011)
Grandfather actually loved the editorial, so much so that he invited me to be his guest at Camp Allen this weekend.ปู่ค่อนข้างชื่นชอบ พวกบรรณาธิการ เขาชอบมาก เขาก็เลยชวนฉันไปเป็นแขกของเขา ที่แคมป์อัลเลน สุดสัปดาห์นี้ Riding in Town Cars with Boys (2011)
That editorial that you published-- it made me realize you're the one who has an understanding of which direction the Van Der Bilt family needs to go in if we're gonna continue to be leaders.บทความนั่นที่คุณตีพิมพ์ มันทำให้ฉันได้รู้ว่า คุณเป็นคนเดียวที่เข้าใจว่า Riding in Town Cars with Boys (2011)
I read that editorial you wrote, and it's clear that you've become the leader that you wanted to be.ฉันได้อ่านบทความที่เธอเขียน และมันอ่านง่าย นั่นทำให้เธอมาเป็นผู้นำ ที่เธออยากจะเป็น Riding in Town Cars with Boys (2011)
Sounds like a successful editorial to me.นั่นฟังดูเหมือนนายเป็นบรรณาธิการที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันแล้วล่ะ Rhodes to Perdition (2011)
I spend all night writing an editorial about the nausea this town has come to inspire.ฉัน... เขียนบทบรรณาธิการ เรื่องความน่าสะอิดสะเอียนของเมือง The Green Hornet (2011)
I have an editorial meeting that started five minutes ago.ฉันมีประชุมบรรณาธิการ ซึ่งเริ่มเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว Pilot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editorialBill is on the editorial staff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองบรรณาธิการ[N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāthikān) EN: publication department ; editorial department   
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø kø) EN: editorial department   FR: rédaction éditoriale (presse)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITORIAL    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
EDITORIALS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
EDITORIAL'S    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
EDITORIALLY    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IY0
EDITORIALIST    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AH0 S T
EDITORIALIZE    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z
EDITORIALISTS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AH0 S T S
EDITORIALISTS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AH0 S S
EDITORIALIZED    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z D
EDITORIALISTS    EH2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
editorial    (n) (e2 d i t oo1 r i@ l)
editorials    (n) (e2 d i t oo1 r i@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitartikel {m} | Leitartikel {pl}editorial | editorials [Add to Longdo]
Redaktion {f} | Redaktionen {pl}editorial office; editorial staff | editorial offices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディトリアル[, edeitoriaru] (n) editorial [Add to Longdo]
エディトリアルデザイン[, edeitoriarudezain] (n) editorial design [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
社説[しゃせつ, shasetsu] (n) editorial; leading article; (P) [Add to Longdo]
社説面[しゃせつめん, shasetsumen] (n) editorial page [Add to Longdo]
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n,vs,adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P) [Add to Longdo]
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper) [Add to Longdo]
編集局[へんしゅうきょく, henshuukyoku] (n) editorial office; editorial department; editorial board [Add to Longdo]
編集子[へんしゅうし, henshuushi] (n) editorial-staff member [Add to Longdo]
編集部[へんしゅうぶ, henshuubu] (n) editorial department [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper), #10,908 [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] editorial office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Editorial \Ed`i*to"ri*al\, a.
   Of or pertaining to an editor; written or sanctioned by an
   editor; as, editorial labors; editorial remarks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Editorial \Ed`i*to"ri*al\, n.
   A leading article in a newspaper or magazine; an editorial
   article; an article published as an expression of the views
   of the editor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 editorial
   adj 1: of or relating to an article stating opinions or giving
       perspectives; "editorial column"
   2: relating to or characteristic of an editor; "editorial
     duties"
   n 1: an article giving opinions or perspectives [syn: {column},
      {editorial}, {newspaper column}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top