Search result for

drudged

(21 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drudged-, *drudged*, drudg, drudge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drudged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drudged*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I might just be hiding from the evergrowing tedium of New Jersey's drudgery.หรือว่าอาจจะจบลงที่ ไม่ละขอบคุณ แล้วก็หายตัวไปจาก นิวเจอซี่ที่น่าเบื่อ The Switch (2010)
This is just drudging up some really difficult memories.เรื่องนี้มันทำใจได้ยากจริงๆ Ghosts (2011)
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ Sucker Punch (2011)
Guy moves more dirt than "The Drudge Report."เขาขุดค้นซะยิ่งกว่าThe Drudge Report ซะอีก Of Grave Importance (2012)
Uh, Sully's on the crawl on the big three cable news stations, all over "drudge."เอ่อ ซุลลี่แย่แล้วหล่ะ เป็นข่าวอยู่ในสามสถานีใหญ่ Sweet Baby (2012)
The king does not have time for this drudgery.ฝ่าบาทไม่มีเวลามาทำอะไรน่าเบื่อนี่หรอก Mhysa (2013)
At about the same time that William Herschel was discovering infrared light in his parlor in England, a young boy named Joseph Fraunhofer was trapped in hopeless drudgery.ในเวลาเดียวกับที่วิลเลียมเฮอร์เชล ได้รับการค้นพบแสงอินฟราเรด ในห้องนั่งเล่นของเขาในอังกฤษ เด็กชายคนหนึ่งชื่อ โจเซฟ ฟรอนฮอเฟอ Hiding in the Light (2014)
The invention of a motor that could work continuously, eliminating countless human hours of drudgery, would be more than enough to make you a fortune and land you in the history books.การประดิษฐ์ของมอเตอร์ที่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กำจัดชั่วโมงของมนุษย์นับ ไม่ถ้วนของน่าเบื่อหน่าย จะมากกว่าพอที่จะ ทำให้คุณมีโชคลาภ The Electric Boy (2014)
Mom, can we not drudge up the past for once?อย่าขุดคุ้ยอดีตสักครั้งจะได้ไหม The Needs of the Many (2015)
Same old drudge, day in, day out.ทำงานหนักแบบเดิมทั้งวันทั้งคืน The Six Thatchers (2017)
A lifetime of drudgery on a pittance?เพื่อไปทำงานหนัก แลกเงินน้อยนิดไปตลอดชีวิต Becoming Jane (2007)
- Where's the intel from?-Wir haben es eben auf DrudgeReport gelesen. The Snuke (2007)
She's gonna take the story to Drudge or to Roll Call or some shit like that.Sie geht damit zum "Drudge Report" oder zu "Roll Call". - Irgend so ein Scheiß. The Ides of March (2011)
YouTube, Drudge, all of them.YouTube, Drudge, alle davon. Whistle Blower (2012)
Somehow that photo and all the evidence in this room show up on Drudge Report or goddamn Wikileaks, and then you've got yourself a real problem.Irgendwie werden das Foto und die ganzen anderen Beweise in diesem Raum auf Drudge Report auftauchen oder dem verfluchten Wikileaks und dann hast du ein ernstes Problem am Hals. Gerontion (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fron {f}; Fronarbeit {f}drudgery [Add to Longdo]
Plackerei {f}; Schufterei {f}drudgery; grind [Add to Longdo]
Schinderei {f} | Schindereien {pl}drudgery | drudgeries [Add to Longdo]
Sklave {m}drudge [Add to Longdo]
sich abrackern; schuften | abrackernd; schuftend | abgerackert; geschuftet | er/sie rackert sich ab; er/sie schuftet | ich/er/sie rackerte sich ab; ich/er/sie schuftete | er/sie hat/hatte sich abgerackert; er/sie hat/hatte geschuftetto drudge | drudging | drudged | he/she drudges | I/he/she drudged | he/she has/had drudged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\ (dr[u^]j), v. i. [imp. & p. p. {Drudged}
   (dr[u^]jd); p. pr. & vb. n. {Drudging}.] [OE. druggen; prob
   not akin to E. drag, v. t., but fr. Celtic; cf. Ir. drugaire
   a slave or drudge.]
   To perform menial work; to labor in mean or unpleasant
   offices with toil and fatigue.
   [1913 Webster]
 
      He gradually rose in the estimation of the booksellers
      for whom he drudged.           --Macaulay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top