ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drudge

D R AH1 JH   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drudge-, *drudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drudge[N] คนที่ทำงานหนัก, See also: คนทำงานน่าเบื่อ, คนทำงานใช้แรงงาน, Syn. farmer, farmhand
drudge[VI] ทำงานหนัก, See also: ทำงานน่าเบื่อ, Syn. toil, labor, grub
drudgery[N] งานหนัก, See also: งานน่าเบื่อ, Syn. housework, chores, toil, sweat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudge(vt) ทำงานเลวๆ,ทำงานหนัก
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guy moves more dirt than "The Drudge Report."เขาขุดค้นซะยิ่งกว่าThe Drudge Report ซะอีก Of Grave Importance (2012)
Mom, can we not drudge up the past for once?อย่าขุดคุ้ยอดีตสักครั้งจะได้ไหม The Needs of the Many (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรำ[V] drudge, See also: endure, suffer, undergo, Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ, Example: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน, Thai definition: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง
ดักดาน[V] drudge, Example: เขาต้องดักดานอยู่ในสำนักงานหนังสือพิมพ์ตลอดชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่ทำงานหนัก[n. exp.] (khon thī thamngān nak) EN: drudge   FR: bourreau du travail [m] (fig.)
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery   FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]
งานหนักที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān nak thī nābeūa) EN: drudgery   FR: corvée [f] ; tâche ingrate [f]
ทำงานหนัก[v. exp.] (thamngān nak) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUDGE D R AH1 JH
DRUDGERY D R AH1 JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drudge (v) drˈʌʤ (d r uh1 jh)
drudged (v) drˈʌʤd (d r uh1 jh d)
drudges (v) drˈʌʤɪz (d r uh1 jh i z)
drudgery (n) drˈʌʤəriː (d r uh1 jh @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P) [Add to Longdo]
命の洗濯[いのちのせんたく, inochinosentaku] (exp,n) casting off the drudgery of everyday life and doing as one pleases; kicking back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\ (dr[u^]j), v. i. [imp. & p. p. {Drudged}
   (dr[u^]jd); p. pr. & vb. n. {Drudging}.] [OE. druggen; prob
   not akin to E. drag, v. t., but fr. Celtic; cf. Ir. drugaire
   a slave or drudge.]
   To perform menial work; to labor in mean or unpleasant
   offices with toil and fatigue.
   [1913 Webster]
 
      He gradually rose in the estimation of the booksellers
      for whom he drudged.           --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\, v. t.
   To consume laboriously; -- with away.
   [1913 Webster]
 
      Rise to our toils and drudge away the day. --Otway.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\, n.
   One who drudges; one who works hard in servile employment; a
   menial servant. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drudge
   n 1: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge},
      {hacker}]
   2: a laborer who is obliged to do menial work [syn: {drudge},
     {peon}, {navvy}, {galley slave}]
   v 1: work hard; "She was digging away at her math homework";
      "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor},
      {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
      {dig}, {moil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top