Search result for

drudge

(35 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drudge-, *drudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drudge[N] คนที่ทำงานหนัก, See also: คนทำงานน่าเบื่อ, คนทำงานใช้แรงงาน, Syn. farmer, farmhand
drudge[VI] ทำงานหนัก, See also: ทำงานน่าเบื่อ, Syn. toil, labor, grub
drudgery[N] งานหนัก, See also: งานน่าเบื่อ, Syn. housework, chores, toil, sweat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudge(vt) ทำงานเลวๆ,ทำงานหนัก
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I might just be hiding from the evergrowing tedium of New Jersey's drudgery.หรือว่าอาจจะจบลงที่ ไม่ละขอบคุณ แล้วก็หายตัวไปจาก นิวเจอซี่ที่น่าเบื่อ The Switch (2010)
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ Sucker Punch (2011)
Guy moves more dirt than "The Drudge Report."เขาขุดค้นซะยิ่งกว่าThe Drudge Report ซะอีก Of Grave Importance (2012)
The king does not have time for this drudgery.ฝ่าบาทไม่มีเวลามาทำอะไรน่าเบื่อนี่หรอก Mhysa (2013)
At about the same time that William Herschel was discovering infrared light in his parlor in England, a young boy named Joseph Fraunhofer was trapped in hopeless drudgery.ในเวลาเดียวกับที่วิลเลียมเฮอร์เชล ได้รับการค้นพบแสงอินฟราเรด ในห้องนั่งเล่นของเขาในอังกฤษ เด็กชายคนหนึ่งชื่อ โจเซฟ ฟรอนฮอเฟอ Hiding in the Light (2014)
The invention of a motor that could work continuously, eliminating countless human hours of drudgery, would be more than enough to make you a fortune and land you in the history books.การประดิษฐ์ของมอเตอร์ที่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กำจัดชั่วโมงของมนุษย์นับ ไม่ถ้วนของน่าเบื่อหน่าย จะมากกว่าพอที่จะ ทำให้คุณมีโชคลาภ The Electric Boy (2014)
Mom, can we not drudge up the past for once?อย่าขุดคุ้ยอดีตสักครั้งจะได้ไหม The Needs of the Many (2015)
Same old drudge, day in, day out.ทำงานหนักแบบเดิมทั้งวันทั้งคืน The Six Thatchers (2017)
A lifetime of drudgery on a pittance?เพื่อไปทำงานหนัก แลกเงินน้อยนิดไปตลอดชีวิต Becoming Jane (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรำ[V] drudge, See also: endure, suffer, undergo, Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ, Example: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน, Thai definition: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง
ดักดาน[V] drudge, Example: เขาต้องดักดานอยู่ในสำนักงานหนังสือพิมพ์ตลอดชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่ทำงานหนัก[n. exp.] (khon thī thamngān nak) EN: drudge   FR: bourreau du travail [m] (fig.)
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery   FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]
งานหนักที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān nak thī nābeūa) EN: drudgery   FR: corvée [f] ; tâche ingrate [f]
ทำงานหนัก[v. exp.] (thamngān nak) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUDGE    D R AH1 JH
DRUDGERY    D R AH1 JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drudge    (v) (d r uh1 jh)
drudged    (v) (d r uh1 jh d)
drudges    (v) (d r uh1 jh i z)
drudgery    (n) (d r uh1 jh @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P) [Add to Longdo]
命の洗濯[いのちのせんたく, inochinosentaku] (exp,n) casting off the drudgery of everyday life and doing as one pleases; kicking back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\ (dr[u^]j), v. i. [imp. & p. p. {Drudged}
   (dr[u^]jd); p. pr. & vb. n. {Drudging}.] [OE. druggen; prob
   not akin to E. drag, v. t., but fr. Celtic; cf. Ir. drugaire
   a slave or drudge.]
   To perform menial work; to labor in mean or unpleasant
   offices with toil and fatigue.
   [1913 Webster]
 
      He gradually rose in the estimation of the booksellers
      for whom he drudged.           --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\, v. t.
   To consume laboriously; -- with away.
   [1913 Webster]
 
      Rise to our toils and drudge away the day. --Otway.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drudge \Drudge\, n.
   One who drudges; one who works hard in servile employment; a
   menial servant. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drudge
   n 1: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge},
      {hacker}]
   2: a laborer who is obliged to do menial work [syn: {drudge},
     {peon}, {navvy}, {galley slave}]
   v 1: work hard; "She was digging away at her math homework";
      "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor},
      {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
      {dig}, {moil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top