ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รถม้า

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถม้า-, *รถม้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถม้า[N] carriage, See also: horse carriage, horse-drawn carriage, buggy, Example: บริเวณบ้านมีรถเจ๊ก และรถม้าเก่าคร่ำผุพังกองอยู่กับเศษไม้, Count unit: คัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถม้าน. รถที่ใช้ม้าเทียมลากจูงไป มีทั้งชนิด ๒ ล้อ และ ๔ ล้อ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, uh, coachman, what's your proposition?ตอนนี้เอ่อคนขับรถม้า, สิ่งที่เป็นข้อเสนอของคุณ หรือไม่ Pinocchio (1940)
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The wagon is all ready to go.รถม้าพร้อมจะไปแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Swing low, sweet chariot..."♪ เคลื่อนไปช้าๆ รถม้างามงอน ♪ Blazing Saddles (1974)
Swing low? Sweet chariot?เคลื่อนไปช้า ๆ รถม้างามงอนเหรอ Blazing Saddles (1974)
I came all the way from the farm in the buggy and didn't fall off.หนูนั่งรถม้ามาจากฟาร์มยังไม่ตกเลย Return to Oz (1985)
It's the aristocrat!รถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat's carriage!นั่นรถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก Episode #1.6 (1995)
Mamma, Lizzy, come and look! The most enormous carriage has arrived.แม่ ลิซซี่ มาดูนี่สิ รถม้าที่ใหญ่โตมโหราฬกำลังมา Episode #1.6 (1995)
There's sometimes a buggy.มีรถม้าที่นั่งเดียวอยู่คันหนึ่ง Mulholland Dr. (2001)
How many drivers does a buggy have?รถม้าคันนี้มีคนขับได้กี่คน Mulholland Dr. (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถม้า[n.] (rotmā) EN: carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; buggy ; chariot   FR: calèche [f] ; carrosse [m] ; fiacre [m] ; voiture à cheval [f] ; charrette [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
rig(n) รถม้า เช่น I have had that exact same happen and that is why I attach my picket rope to my horse trailer attached to my rig.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brougham[N] รถม้า, See also: รถม้าที่มีที่นั่งคนขับอยู่ด้านหน้า ส่วนที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง, Syn. landau
carriage[N] รถม้า, Syn. coach, equipage, rig
chaise[N] รถม้าชนิดหนึ่งมีใช้ในอดีต, Syn. shay
chariot[N] รถม้า, See also: รถเทียมม้า
coach[N] รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่, Syn. carriage, wagon
equipage[N] รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage
gig[N] รถม้าสองล้อ (ใช้ม้า1ตัวและได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่19), Syn. carriage
hackney[N] รถม้าให้เช่า, See also: รถให้เช่า
hansom[N] รถม้า 2 ล้อชนิดหนึ่ง, Syn. hansom cab
horse carriage[N] รถม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
brougham(บรู'ธัม) n. รถม้าสี่ล้อชนิดหนึ่ง
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cariole(แคร'ระโอล) n. รถม้าสองล้อขนาดเล็กที่เปิดประทุน,รถประทุนขนาดเล็ก,แคร่เลื่อนหิมะที่ใช้สุนัขลาก
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
buggy(n) รถม้าเปิดประทุน
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
chaise(n) รถม้า
chariot(n) รถม้าศึก,ราชรถ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top