ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dilly

D IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilly-, *dilly*, dil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilly-dally(vi) เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilly(ดิล'ลี) n. สิ่งที่ดีเด่น, บุคคลที่ดีเด่น
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา, รวนเร, เถลไถล, Syn. waver

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we mustn't dilly or dally.เอ้า จะมัวโตเต๋ไมได้แล้ว Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Here's the dilly yo.เอายังงี้นะเคโต้ The Green Hornet (2011)
Couple nights after Dilly died, คืนคู่หลังจาก Dilly ตาย Paranoia (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dillyYou're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
เถลไถล[thalēthalai] (v) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter  FR: trînasser ; lambiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DILLY D IH1 L IY0
DILLYDALLY D IH1 L IY0 D AE1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilly-dally (v) dˈɪlɪ-dæliː (d i1 l i - d a l ii)
dilly-dallied (v) dˈɪlɪ-dælɪd (d i1 l i - d a l i d)
dilly-dallies (v) dˈɪlɪ-dælɪz (d i1 l i - d a l i z)
dilly-dallying (v) dˈɪlɪ-dælɪɪŋ (d i1 l i - d a l i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dilly \dil"ly\ (d[i^]l"l[y^]), n. [Contr. fr. diligence.]
   A kind of stagecoach. "The Derby dilly." --J. H. Frere.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dilly \dil"ly\ (d[i^]l"l[y^]), n.
   something remarkable, highly unusual, or exceptionally
   effective; as, a dilly of a movie; when I make a mistake,
   it's a dilly.
   [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top