ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darn!

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darn!-, *darn!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา darn! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *darn!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darn!แย่จัง ! Millennium Actress (2001)
- Darn! That... thing. - What thing?ให้ตาย ไอ้นั่น อะไร Crank (2006)
And then there goes our chances at Nationals. Darn!โอกาสของเราในระดับประเทศ ดาร์น New York (2011)
- Oh, darn!เพราะเราไม่มีเวลาแล้ว Bells (2011)
Hot darn!เจ๋งอะไรอย่างงี้! The Transporter Malfunction (2012)
No, sir, I missed it. Darn!ไม่ครับ, ผมไม่ได้ดู, แย่ชะมัด Endgame (2013)
Darn!บ้าจริง! The Boss Baby (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี้[INT] Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darn \Darn\, n.
   A place mended by darning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darn \Darn\, v. t.
   A colloquial euphemism for {Damn}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darn \Darn\ (d[aum]rn), v. t. [imp. & p. p. {Darned}
   (d[aum]rnd); p. pr. & vb. n. {Darning}.] [OE. derne, prob. of
   Celtic origin; cf. W. darnio to piece, break in pieces, W. &
   Arm. to E. tear. Cf. {Tear}, v. t.]
   To mend as a rent or hole, with interlacing stitches of yarn
   or thread by means of a needle; to sew together with yarn or
   thread.
   [1913 Webster]
 
      He spent every day ten hours in his closet, in darning
      his stockings.              --Swift.
   [1913 Webster]
 
   {Darning last}. See under {Last}.
 
   {Darning needle}.
   (a) A long, strong needle for mending holes or rents,
     especially in stockings.
   (b) (Zool.) Any species of dragon fly, having a long,
     cylindrical body, resembling a needle. These flies are
     harmless and without stings.
 
   Note: [In this sense, usually written with a hyphen.] Called
      also {devil's darning-needle}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top