ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tillage

T IH1 L AA0 JH   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tillage-, *tillage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tillage[N] การไถนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land

English-Thai: Nontri Dictionary
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tillageที่เพาะปลูก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tillageการเตรียมดินเพาะปลูก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TILLAGE    T IH1 L AA0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tillage    (n) tˈɪlɪʤ (t i1 l i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenbestellung {f}; Bestellung {f}; Bodenbebauung {f}; Bodenkultivierung {f} | Bodenbestellungen {pl}tillage | tillages [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tillage \Till"age\, n.
   1. The operation, practice, or art of tilling or preparing
    land for seed, and keeping the ground in a proper state
    for the growth of crops.
    [1913 Webster]
 
   2. A place tilled or cultivated; cultivated land.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cultivation; culture; husbandry; farming; agriculture.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tillage
   n 1: arable land that is worked by plowing and sowing and
      raising crops [syn: {cultivated land}, {farmland},
      {plowland}, {ploughland}, {tilled land}, {tillage},
      {tilth}]
   2: the cultivation of soil for raising crops

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top