ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterpoises

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpoises-, *counterpoises*, counterpoise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา counterpoises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *counterpoises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterpoise[N] ความสมดุล, See also: สภาพที่สมดุล, Syn. balance
counterpoise[VT] ทำให้สมดุล, Syn. counterpose, counterbalance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize

English-Thai: Nontri Dictionary
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterpoisonพิษล้างพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterpointลีลาสอดประสานแนวทำนอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Counterpoint: she's not the catch of a lifetime.เธอไม่ใช่สิ่งที่ดีในชีวิต เธอคือผู้บงการจอมเจ้าเล่ห์ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
- counterpoint.- เคาน์เตอร์พอยท์ Debate 109 (2009)
Whether it's counterpointing or not, I couldn't tell you.เรื่องท่วงทำนองสอดประสาน ฉันตอบคุณไม่ได้หรอก Maiden Quest (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาน[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คาน[N] beam, See also: shaft, counterpoise, prop, Example: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน, Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
คานอำนาจ[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERPOINT    K AW1 N T ER0 P OY2 N T
COUNTERPOINT    K AW1 N ER0 P OY2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpoint    (n) kˈauntəpɔɪnt (k au1 n t @ p oi n t)
counterpoise    (v) kˈauntəpɔɪz (k au1 n t @ p oi z)
counterpoints    (n) kˈauntəpɔɪnts (k au1 n t @ p oi n t s)
counterpoised    (v) kˈauntəpɔɪzd (k au1 n t @ p oi z d)
counterpoises    (v) kˈauntəpɔɪzɪz (k au1 n t @ p oi z i z)
counterpoising    (v) kˈauntəpɔɪzɪŋ (k au1 n t @ p oi z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对位[duì wèi, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, / ] counterpoint (in music), #41,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegengewicht {n}counterweight; counterpoise [Add to Longdo]
Gegenkraft {f}counterpoise [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n}counterpoise [Add to Longdo]
Kontrapunkt {m} [mus.]counterpoint [Add to Longdo]
ausgleichento counterpoise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of) [Add to Longdo]
対位法[たいいほう, taiihou] (n) counterpoint [Add to Longdo]
平衡錘[へいこうすい, heikousui] (n) counterweight; counterpoise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top