ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ่วงดุล

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่วงดุล-, *ถ่วงดุล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่วงดุล[V] balance, See also: offset, scale, take an equilibrium, Example: จอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อตั้งสหบาลกรรมกรไทยขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย, Thai definition: ทำให้หนักเท่ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่วงดุลก. ทำให้หนักเท่ากัน เช่น ถ่วงดุลแห่งอำนาจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
if we are to survive, a new balance must be found.ถ้าหากอยากมีชีวิตรอด ต้องหาอีกอำนาจหนึ่งมาถ่วงดุล The Chronicles of Riddick (2004)
That would only moderate or stabilize his compulsive behavior.ที่จะมาบรรเทาหรือถ่วงดุลย์ พฤติกรรมหมกมุ่นของเขา Snake Eyes (2012)
For balance.เพื่อถ่วงดุลย์ A Busy Solitude (2012)
All right, if you are telling me that there is something bad happening right now to balance out the goodness that is tonight,ตกลง ถ้าคุณจะบอกฉัน ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นตอนนี้ เพื่อถ่วงดุลสิ่งดีๆล่ะก็ ซึ่งก็คือคืนนี้ Hit (2012)
You need to add a substrate high in carbon to balance the nitrogen, and one of the most efficient substrates on earth is pure sawdust.คุณต้องใส่เชื้อหมักที่มีคาร์บอนสูง เพื่อถ่วงดุลไนโตรเจน และเชื้อหมักที่ได้ผล มากที่สุดในโลก The Good Earth (2012)
Lucky was suing him for restraint of trade.ลัคกี้เคยเป็นตัวถ่วงดุลการค้า The Bod in the Pod (2012)
Checks and balances, yes, I remember.ตรวจสอบและถ่วงดุล ใช่ ฉันจำได้ The Event Horizon (2014)
It was the tipping point in the balance of world power.มันเป็นตัวถ่วงดุลอำนาจของโลก Sisters of Dinah (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่วงดุล[v.] (thūangdun) FR: contrebalancer ; équilibrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterbalance[VT] ถ่วงดุล, See also: ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. balance, compensate
equipoise[VT] ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน), Syn. counterbalance

English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top