ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลนส์ตีบแสง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลนส์ตีบแสง-, *เลนส์ตีบแสง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เลนส์ตีบแสง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เลนส์ตีบแสง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ตีบแสง[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลนส์ตีบแสงน. เลนส์นูน.
เลนส์นูนน. เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูนตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า, เลนส์ตีบแสง ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top