Search result for

converg

(76 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -converg-, *converg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
converge[VI] ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
converge[VI] บรรจบกัน, Syn. meet, unite
converge[VI] ไปยังจุดหมายเดียวกัน
convergent[ADJ] ซึ่งมาบรรจบกัน, Syn. converging, meeting
converge on[PHRV] บรรจบกันที่, See also: มุ่งไปที่
convergence[N] การมาบรรจบกัน, Syn. meeting, concurrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convergenceการลู่เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convergenceการเบนเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convergenceการลู่เข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergenceการลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergentลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent evolutionวิวัฒนาการเบนเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convergent evolutionการวิวัฒนาการเข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergent nozzle; divergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล
การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล
การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Convergence (TElecommunication)คอนเวอร์เจนซ์ (โทรคมนาคม) [TU Subject Heading]
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน,เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]
Convergence, Reaction toมองจากไกลมาใกล้ [การแพทย์]
Convergence-Projectionการเดินทางของระบบประสาทร่วมไปด้วยกัน [การแพทย์]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า, ลำดับอนันต์ที่มีลิมิต  เช่น 1, 1/2, 1/3,..., 1/n,....เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์มีลิมิตเท่ากับ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า, อนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convergent evolution (n) การวิวัฒนาการแบบเข้าหากัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All available units, converge at 25052nd Street.ทุกหน่วยมารวมกันที่ถนนสาย 25052 The Dark Knight (2008)
All tactical units will converge on the location in 20 minutes.หน่วยพิเศษจะมารวมกัน ตามนัดหมายใน 20 นาที The Dark Knight (2008)
- And then the smoke converges... creating a trifecta of joint-smoking power.- จากนั้นควันจะมาบรรจบกัน ก่อให้เกิดพลังในการพี้กัญชาถึงสามเท่า Pineapple Express (2008)
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All manner of government vehicle are converging on subjects.กลไกทุกรูปแบบของรัฐ กำลังมุ่งหน้าเข้าหาเป้าหมาย 2012 (2009)
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง 2012 (2009)
HAVE CONVERGED ON CLEVELAND. EVERY TIME HE PLANS TO KILLมารวมกันที่คลิฟแลนด์ ทุกครั้งที่เขาคิดจะฆ่า Zoe's Reprise (2009)
With the convergence of the worlds.โลกแค่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเอง Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
The more you change things, the quicker the projections start to converge on you.ยิ่งคุณเปลี่ยนสิ่งที่รวดเร็วประมาณการเริ่มต้นที่จะมาบรรจบกันกับคุณ Inception (2010)
Converge?มาบรรจบกัน? Inception (2010)
All units converge on Commerce entrance.เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มุ่งหน้าไปยังย่านธุรกิจ Bainne (2010)
By February of 1945,U.S. Forces were converging on a tiny island Only 660 miles from the Japanese mainland.กองทัพสหรัฐมุ่งสู่เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างเกาะญี่ปุ่นแค่ 660 ไมล์ เกาะ อิโว จิม่า Iwo Jima (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convergOur interest converges on that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ตีบแสง[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์นูน[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
การลู่เข้า[N] convergence, Syn. การบรรจบ, การเบนเข้า, Ant. การแยก, การบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
ความคิดที่เฉียบแหลม[n. exp.] (khwāmkhit thī chīeplaēm) EN: convergent thinking   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERGE    K AH0 N V ER1 JH
CONVERGED    K AH0 N V ER1 JH D
CONVERGENT    K AH0 N V ER1 JH AH0 N T
CONVERGING    K AH0 N V ER1 JH IH0 NG
CONVERGENCE    K AH0 N V ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
converge    (v) (k @1 n v @@1 jh)
converged    (v) (k @1 n v @@1 jh d)
converges    (v) (k @1 n v @@1 jh i z)
convergent    (j) (k @1 n v @@1 jh @ n t)
converging    (v) (k @1 n v @@1 jh i ng)
convergence    (n) (k @1 n v @@1 jh @ n s)
convergences    (n) (k @1 n v @@1 jh @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバージェンス[, konba-jiensu] (n) {comp} convergence [Add to Longdo]
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P) [Add to Longdo]
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
収束級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) {math} convergent series [Add to Longdo]
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction [Add to Longdo]
収斂進化[しゅうれんしんか, shuurenshinka] (n) convergent evolution [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n,vs,adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) [Add to Longdo]
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus [Add to Longdo]
輻輳;輻湊[ふくそう, fukusou] (n,vs,adj-no) (1) congestion (e.g. traffic); overcrowding; (2) convergence (esp. optical) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] convergence; to come together, #10,330 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] converge; hub of wheel, #30,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収束[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top