ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*consecutively*

K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consecutively, -consecutively-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
YuenJia, you have already won 38 rounds consecutivelyหยวนเจี่ย แกชนะต่อเนื่องมาถึง 38 ยกแล้วนะ Fearless (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามลำดับ[ADV] respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย
ติดต่อ[ADV] continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน[ADV] consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively   FR: dans l'ordre
ติด ๆ กัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively   FR: de suite ; coup sur coup

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSECUTIVELY    K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecutively    (a) kˈənsˈɛkjutɪvliː (k @1 n s e1 k y u t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fortlaufend {adv}consecutively [Add to Longdo]
hintereinander {adv}consecutively [Add to Longdo]
nachfolgend {adv}consecutively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Consecutively \Con*sec"u*tive*ly\, adv.
     In a consecutive manner; by way of sequence; successively.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top