ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in succession

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in succession-, *in succession*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in successionThey won the Japan Cup three years in succession.
in successionThis year typhoons comes in succession.
in successionWe are writing to inform you that Mr Koichi Ohara has been appointed as Manager of the Technical Department in succession to Mr Taro Iida.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทยอย[ADV] one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; graduellement
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly   FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相继[xiāng jì, ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, / ] in succession; following closely, #4,668 [Add to Longdo]
陆陆续续[lù lù xù xù, ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] in succession; one after another; continuously, #32,410 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ぞろぞろ[, zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
芋蔓式;芋づる式;いもづる式[いもづるしき, imodurushiki] (adv) one after another; in succession [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
継起[けいき, keiki] (n,vs) occurring in succession [Add to Longdo]
交々;交交;交;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession [Add to Longdo]
次々(P);次次[つぎつぎ, tsugitsugi] (adv,adv-to,n) in succession; one by one; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top