ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confirmed

K AH0 N F ER1 M D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirmed-, *confirmed*, confirm, confirme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirmed[ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed[ADJ] เรื้อรัง (โรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง.. The Lawnmower Man (1992)
You are confirmed at "T" minus ten seconds.คุณยืนยัน เหลือเวลาอีก 10 วินาที Toy Story (1995)
Detection of an unidentified radio source from space can neither be confirmed nor denied.การตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อ แหล่งวิทยุจากพื้นที่สามารถ ไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ Contact (1997)
It must be confirmed by other scientists.และพิจารณา มันจะต้องได้รับการยืนยัน โดยนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ Contact (1997)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
Isabella Zancona is the only confirmed contact we have.เอาล่ะ อิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นคนเดียวที่เราจะติดต่อได้ The Jackal (1997)
Mexico City officials as well as U. S. Officials have confirmed that these are not aircraft from either government's air force.ทางการเม็กซิโกและสหรัฐฯ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อากาศยานของตน รวมทังกองทัพอากาศสหรัฐด้วย Signs (2002)
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง Infernal Affairs (2002)
The police has confirmed the body to be an undercover cop Tsui Wai-keungตำรวจได้ยืนยันว่า ผู้ตายคือ ชุย ไวเคียง เป็นสายของตำรวจที่ส่งไป Infernal Affairs (2002)
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confirmedHe confirmed that something was wrong with his car.
confirmedI have a confirmed reservation.
confirmedShe is a confirmed gossip.
confirmedThe experiment confirmed his theory.
confirmedThe identity of the lost child was confirmed by its clothes.
confirmedThe new regulations were confirmed by the full committee.
confirmedThe news confirmed my suspicions.
confirmedThe report has not been confirmed yet.
confirmedThe report has yet to be confirmed.
confirmedThe result confirmed my hypotheses.
confirmedThe spokesman confirmed that the report was true.
confirmedThe words confirmed him in his suspicions.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRMED K AH0 N F ER1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirmed (v) kˈənfˈɜːʳmd (k @1 n f @@1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, / ] confirmed thief [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbriefteconfirmed by documents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confirmed
   adj 1: of persons; not subject to change; "a confirmed
       bachelor"; "a confirmed invalid"
   2: having been established or made firm or received the rite of
     confirmation; "confirmed reservations"; "received confirmed
     reports of casualties"; "a confirmed Catholic" [ant:
     {unconfirmed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top