ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concave

K AA0 N K EY1 V   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concave-, *concave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concave[ADJ] เว้า, Ant. convex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave

English-Thai: Nontri Dictionary
concave(adj) เว้า,โหว่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concaveเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concave downwardเว้าล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concave fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้าเว้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
concave upwardเว้าบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concaveการโค้งไปทางด้านหน้า,บุบเข้า,เว้า [การแพทย์]
concave lensเลนส์เว้า, เลนส์ที่ทำให้ลำแสง ขนานลู่ออก มีลักษณะบางตรงกลางและหนาที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์เว้าจะช่วยคนสายตาสั้นมองวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concave Sideทางด้านเว้า [การแพทย์]
Concave Upwardโค้งเว้าด้านบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you guys are gonna get pitch-slapped so hard your man boobs are gonna concave.แต่พวกนายจะต้องโดนเสียงเราตบหน้าดังฉาด จนอกสามศอกของนายต้องหลบในไปเลย Pitch Perfect (2012)
It's a quadrilateral, but there's nothing particularly symbolic about a 4-sided concave polygon.มันเป็นสี่เหลี่ยม แต่ไม่มีสัญลักษณ์ ที่เป็นสี่ด้านเว้าๆแบบนี้ Divining Rod (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ถ่างแสง[N] concave lens, See also: divergent lens, Syn. เลนส์เว้า, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
เลนส์เว้า[N] divergent lens, See also: concave lens, Syn. เลนส์ถ่างแสง, Example: เลนส์เว้าใช้สำหรับคนสายตาสั้น, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
เว้า[ADJ] concave, See also: indented, curving inward, Example: เขาหวังที่จะได้เห็นเห็นส่วนโค้ง ส่วนเว้าของผู้เข้าประกวด, Thai definition: ที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป
ตัวเมีย[ADJ] concave, See also: hollow, Ant. ตัวผู้, Example: ช่วยหยิบปลั๊กตัวเมียส่งให้ฉันที, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ว่า ตัวเมีย
ท้องคุ้ง[N] concave bank of river, See also: bend of a river, Thai definition: ส่วนกลางของคุ้งน้ำ
กระจกเว้า[N] concave lens, Example: กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงใช้กระจกเว้าซึ่งมีความโค้งเป็นรูปพาราโบลาแทนเลนส์ใกล้วัตถุสำหรับสะท้อนแสงเข้า, Thai definition: วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวหงายสามารถสะท้อนแสงให้เกิดภาพจริงหัวกลับได้บนจอที่ขวางรับแสงสะท้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ามไม้เว้า[n. exp.] (dām māi wao) EN: concave handle   
กระจกเว้า[n. exp.] (krajok wāo) EN: concave mirror   FR: miroir concave [m]
เลนส์นูน[n. exp.] (lēn nūn) EN: convex lens   FR: lentille concave [f]
เลนส์เว้า[n. exp.] (lēn wāo) EN: concave lens   FR: lentille concave [f]
รูปหลายเหลี่ยมเว้า[n. exp.] (rūplāilīem wao) EN: concave polygon   FR: polygone concave
เว้า[adj.] (wao) EN: concave ; divergent   FR: concave

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCAVE    K AA0 N K EY1 V
CONCAVE    K AA1 N K EY0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concave    (j) kˈɒŋkɛɪv (k o1 ng k ei v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] concave channels of tiling, #61,624 [Add to Longdo]
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, / ] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented, #62,459 [Add to Longdo]
凹透镜[āo tòu jìng, ㄠ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] concave lens, #150,996 [Add to Longdo]
凹面镜[āo miàn jìng, ㄠ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] concave mirror, #215,444 [Add to Longdo]
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, ] concave depression; crater [Add to Longdo]
凹岸[āo àn, ㄠ ㄢˋ, ] concave bank [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennspiegel {m}concave mirror [Add to Longdo]
Nonne {f} (Ziegel)concave tile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (pref) (See 凹レンズ) concave; hollow; sunken [Add to Longdo]
凹レンズ[おうレンズ, ou renzu] (n) concave lens [Add to Longdo]
凹眼鏡[おうがんきょう, ougankyou] (n) concave glasses [Add to Longdo]
凹多角形[おうたかくけい, outakakukei] (n) (See 凸多角形) concave polygon [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]
凹面鏡[おうめんきょう, oumenkyou] (n) concave mirror [Add to Longdo]
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap) [Add to Longdo]
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin) [Add to Longdo]
中低[なかびく, nakabiku] (adj-na,n) hollow; concave [Add to Longdo]
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concave \Con"cave\, v. t. [imp. & p. p. {concaved}; p. pr. & vb.
   n. {Concaving}.]
   To make hollow or concave.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concave \Con"cave\ (k[o^][ng]*k[=a]*v" or k[o^]n"-; 277), a. [L.
   concavus; con- + cavus hollow: cf. F. concave. See {Cave} a
   hollow.]
   1. Hollow and curved or rounded; vaulted; -- said of the
    interior of a curved surface or line, as of the curve of
    the of the inner surface of an eggshell, in opposition to
    {convex}; as, a concave mirror; the concave arch of the
    sky.
    [1913 Webster]
 
   2. Hollow; void of contents. [R.]
    [1913 Webster]
 
       As concave . . . as a worm-eaten nut. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concave \Con"cave\, n. [L. concavum.]
   1. A hollow; an arched vault; a cavity; a recess.
    [1913 Webster]
 
       Up to the fiery concave towering hight. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A curved sheath or breasting for a revolving
    cylinder or roll.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concave
   adj 1: curving inward [ant: {bulging}, {convex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top