ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burlesque

B ER0 L EH1 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burlesque-, *burlesque*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burlesque(n) การล้อเลียนที่ตลก, Syn. spoof, parody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burlesque(เบอร์เลสค์') { burlesqued, burlesquing, burlesques } n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก, การล้อเลียน, ภาพล้อ adj. ล้อเลียน, เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff

English-Thai: Nontri Dictionary
burlesque(adj) ชวนหัว, ตลก, ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ, ละครตลก, ละครชวนหัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club.แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
But this is the Burlesque Lounge.แต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของ เบอร์เลสก์ เลาจน์ Burlesque (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe.- รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me.- เขาดูแลร่วมกับฉัน A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. A Deadly Affair (2010)
No, but I doubt that any of them have performed in a burlesque club. Louis knows all about my past.บางคนแสดงว่าตัวเองอยู่ในคลับที่ไม่มีจริง หลุยส์ทราบเรื่องอดีตของหม่อมฉันทุกอย่าง The Princesses and the Frog (2011)
I managed to get three front-row seats to the burlesque show at the Borgata, also reservations at a premium table at the X Club with bottle service.ผมได้บัตร 3 ใบ แถวหน้าด้วย โชว์ตลกของบอร์กาต้า แถมยังจองที่นั่ง แบบพรีเมี่ยมเอาไว้ Heartbreak Hotel (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BURLESQUE B ER0 L EH1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burlesque (v) bˈɜːʳlˈɛsk (b @@1 l e1 s k)
burlesqued (v) bˈɜːʳlˈɛskt (b @@1 l e1 s k t)
burlesques (v) bˈɜːʳlˈɛsks (b @@1 l e1 s k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーレスク[ba-resuku] (n) burlesque; (P) [Add to Longdo]
戯け芝居[おどけしばい, odokeshibai] (n) comedy; burlesque [Add to Longdo]
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy [Add to Longdo]
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, a. [F. burlesque, fr. It. burlesco, fr.
   burla jest, mockery, perh. for burrula, dim. of L. burrae
   trifles. See {Bur}.]
   Tending to excite laughter or contempt by extravagant images,
   or by a contrast between the subject and the manner of
   treating it, as when a trifling subject is treated with mock
   gravity; jocular; ironical.
   [1913 Webster]
 
      It is a dispute among the critics, whether burlesque
      poetry runs best in heroic verse, like that of the
      Dispensary, or in doggerel, like that of Hudibras.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, v. t. [imp. & p. p. {Burlesqued}; p.
   pr. & vb. n. {Burlesquing}.]
   To ridicule, or to make ludicrous by grotesque representation
   in action or in language.
   [1913 Webster]
 
      They burlesqued the prophet Jeremiah's words, and
      turned the expression he used into ridicule.
                          --Stillingfleet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, n.
   1. Ludicrous representation; exaggerated parody; grotesque
    satire.
    [1913 Webster]
 
       Burlesque is therefore of two kinds; the first
       represents mean persons in the accouterments of
       heroes, the other describes great persons acting and
       speaking like the basest among the people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. An ironical or satirical composition intended to excite
    laughter, or to ridicule anything.
    [1913 Webster]
 
       The dull burlesque appeared with impudence,
       And pleased by novelty in spite of sense. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A ludicrous imitation; a caricature; a travesty; a gross
    perversion.
    [1913 Webster]
 
       Who is it that admires, and from the heart is
       attached to, national representative assemblies, but
       must turn with horror and disgust from such a
       profane burlesque and abominable perversion of that
       sacred institute?           --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mockery; farce; travesty; mimicry.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, v. i.
   To employ burlesque.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burlesque
   adj 1: relating to or characteristic of a burlesque; "burlesque
       theater"
   n 1: a theatrical entertainment of broad and earthy humor;
      consists of comic skits and short turns (and sometimes
      striptease)
   2: a composition that imitates or misrepresents somebody's
     style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
     {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
     {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: make a parody of; "The students spoofed the teachers" [syn:
      {spoof}, {burlesque}, {parody}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top