ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colossal

K AH0 L AA1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colossal-, *colossal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colossal(adj) มหึมา, See also: ใหญ่โต, Syn. enormous, immense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่, มหึมา, มหาศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
colossal(adj) ใหญ่, มหึมา, มหาศาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ Wuthering Heights (1992)
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์ The Cement Garden (1993)
The colossal prick even managed to sound magnanimous.ทิ่มใหญ่ยังมีการจัดการเสียงใจกว้าง The Shawshank Redemption (1994)
This certainly has been a colossal waste of time.นี่ช่างเป็นการเสียเวลาจริงๆ The Legend of Bagger Vance (2000)
Well, Prince Pondicherry wrote a letter to Mr. Wonka and asked him to come all the way out to India and build him a colossal palace entirely out of chocolate.เจ้าชายพอนดิเชอรี่ได้เขียนจดหมายถึงวิลลี่วองก้า ขอร้องให้เขาเดินทางไปที่อินเดีย ช่วยสร้างปราสาทและพระราชวังที่ทำจากช็อกโกแลตทั้งหมด Charlie and the Chocolate Factory (2005)
"They protected one another, and slept in the shade of a colossal fig tree that grew on a hill, near the mill.""พวกเขาคอยปกป้องชีวิตอื่น, และหลับไหลในเงา ของต้นมะเดื่อมหึมา เติบโตบนเขา, ข้างคลังสินค้า." Pan's Labyrinth (2006)
And two others in that colossal goatfuck out in the desert.และแม่งก็ฆ่าไปอีกสอง ในแถวทะเลทราย No Country for Old Men (2007)
Colossal amounts of energy are needed.ต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาล Home (2009)
To say this whole thing had taken over my life would be a colossal understatement.ถ้าจะพูดว่าเรื่องทั้งหมดนี่ เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตฉัน... ...ก็คงจะ น้อยไปอย่างมหาศาล Easy A (2010)
So, uh, good luck with your troubles, and I'm gonna make a habit not to stop and talk to students, 'cause this has been a colossal waste of my time.ฉันจะเลิกแวะคุยกับนักเรียน ให้เป็นนิสัย เพราะมันเสียเวลาโคตรๆ Laryngitis (2010)
Colossal beauty.ความงามมหึมา Is There a Creator? (2010)
TO UNDERSTAND THESE COLOSSAL FORCES, ที่จะเข้าใจกอง กำลังมหึมาเหล่านี้ Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colossalThere are colossal mountains in the north.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอฬาร(adj) gigantic, See also: colossal, enormous, immense, gargantuan, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, Thai Definition: ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี)
โอฬาริก(adj) gigantic, See also: colossal, enormous, immense, gargantuan, Syn. โอฬารีก, เอาฬาริก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมายก่ายกอง[mākmāi-kāikøng] (adv) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously  FR: massivement
ยักษ์[yak] (adj) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal  FR: géant ; gigantesque ; colossal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLOSSAL K AH0 L AA1 S AH0 L
COLOSSALLY K AH0 L AA1 S AH0 L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colossal (j) kˈəlˈɒsl (k @1 l o1 s l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨大な額[きょだいながく, kyodainagaku] (n) colossal amount [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colossal \Co*los"sal\, a. [Cf. F. colossal, L. colosseus. See
   {Colossus}.]
   1. Of enormous size; gigantic; huge; as, a colossal statue.
    "A colossal stride." --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sculpture & Painting) Of a size larger than heroic. See
    {Heroic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colossal
   adj 1: so great in size or force or extent as to elicit awe;
       "colossal crumbling ruins of an ancient temple"; "has a
       colossal nerve"; "a prodigious storm"; "a stupendous
       field of grass"; "stupendous demand" [syn: {colossal},
       {prodigious}, {stupendous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top