ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupendous

S T UW0 P EH1 N D AH0 S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupendous-, *stupendous*, stupendou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupendous[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา, Syn. large, immense, great
stupendous[ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่าทึ่ง, Syn. astounding, marvelous, extraordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious,enormous

English-Thai: Nontri Dictionary
stupendous(adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just never so stupendously.แต่ไม่เคยพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้มาก่อน Resistance Is Futile (2007)
Great! Everything's stupendous.ดีคะ ทุกอย่างน่าประหลาดใจไปหมด Juno (2007)
Stupendous. It's stupendous, darling. Your first play.ไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อจริงๆจ้ะ ลูกรัก บทละครเรื่องแรกของลูก Atonement (2007)
- Stupendous and tremendous.-อะแหล่มแฉ่มสุดๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Let it slip, but may I say, that was a stupendous shot.ปล่อยไปเถอะ แต่ขอผมพูดหน่อย ช็อตเมื่อกี้ช่างน่าทึ่งมาก Alpha and Omega (2010)
"or stupendous parts,"หรือส่วนที่น่าอัศจรรย์ Exit Wounds (2010)
By human standards, it's just stupendously big.ฉันไม่คิดว่าเป็นที่น่า เชื่อถือและนี่คือเหตุผลที่ Are We Alone? (2010)
That would be stupendous.เพราะผมไม่ได้อยากจะไปนอน ที่จะเป็นที่น่าทึ่ง Tangled (2010)
Stupendous.น่าทึ่งมากๆ Would You Rather (2012)
O Smaug the Stupendous.O ... Smaug มหัศจรรย์ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
You were stupendous tonight, Pottsy!คุณเป็นคนที่น่าทึ่งในคืนนี้ pottsy! One Chance (2013)
What do you mean, why? I'm a stupendous manager.คุณหมายถึงอะไรทำไม ผมเป็นผู้จัดการมากมาย. One Chance (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupendousIt is stupendous project.

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPENDOUS    S T UW0 P EH1 N D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupendous    (j) stjˈuːpˈɛndəs (s t y uu1 p e1 n d @ s)
stupendously    (a) stjˈuːpˈɛndəsliː (s t y uu1 p e1 n d @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupendous \Stu*pen"dous\, a. [L. stupendus astonishing, p.
   future pass. of stupere to be astonished at. Cf. {Stupid}.]
   Astonishing; wonderful; amazing; especially, astonishing in
   magnitude or elevation; as, a stupendous pile. "A stupendous
   sum." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      All are but parts of one stupendous whole. --Pope.
   [1913 Webster] -- {Stu*pen"dous*ly}, adv. --
   {Stu*pen"dous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupendous
   adj 1: so great in size or force or extent as to elicit awe;
       "colossal crumbling ruins of an ancient temple"; "has a
       colossal nerve"; "a prodigious storm"; "a stupendous
       field of grass"; "stupendous demand" [syn: {colossal},
       {prodigious}, {stupendous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top