ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cognizance*

K AA1 G N AH0 Z AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cognizance, -cognizance-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognizance(n) การตระหนักรู้, See also: การรับรู้, Syn. awareness, perception
cognizance(n) ความรู้ความเข้าใจ, Syn. knowledge
recognizance(n) การค้ำประกัน, Syn. bail, guaranty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ, -คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน, หนังสือค้ำประกัน, เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล, เงินประกัน, เงินค้ำประกัน, หลักฐาน, เครื่องแสดง, เหรียญหรือเข็มประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
recognizance(n) ข้อผูกมัด, เงินประกัน, การค้ำประกัน, หลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยให้ประกันตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognizanceการให้หลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release on own recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial cognizanceข้อที่ศาลรู้เอง [ ดู judicial notice ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognizance๑. การรับรู้๒. อำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognizance, judicialข้อที่ศาลรู้เอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, what I'm doing here is releasing you two on your own recognizance.เอาล่ะ สิ่งที่ผมกำลังมาทำตรงนี้คือ มาปล่อยตัวคุณทั้งสองคน จากการค้ำประกันตัวเอง The Witch in the Wardrobe (2010)
The U.S. attorney has petitioned a Rule 35 motion on my behalf, which, if granted, would commute my sentence and set about my own recognizance.ทางอัยการยื่นระเบียบข้อ 35 แทนผม ซึ่งถ้าได้รับอนุมัติ จะลดโทษให้ผมและให้ผมดูแลตัวเอง Judgment Day (2012)
She temporarily lost cognizance.เธอสูบเสียการควบคุมสติไปชั่วคราว Trapped (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปชัญญะ(n) consciousness, See also: awareness, cognizance, knowingness, Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ, Example: หากตนมีสติมีสัมปชัญญะก็จะเป็นสิ่งนำตนไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด, Thai Definition: ความรู้ตัวอยู่เสมอ, ความไม่เผลอตัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมปชัญญะ[sampachanya] (n) EN: consciousness ; awareness ; cognizance ; knowingness  FR: conscience [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COGNIZANCE K AA1 G N AH0 Z AH0 N S
RECOGNIZANCE R IH0 K AA1 N AH0 Z AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cognizance (n) kˈɒgnɪzəns (k o1 g n i z @ n s)
recognizance (n) rˈɪkˈɒgnɪzəns (r i1 k o1 g n i z @ n s)
recognizances (n) rˈɪkˈɒgnɪzənsɪz (r i1 k o1 g n i z @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkenntnis { f }recognizance [Add to Longdo]
Erkenntnis { f }cognizance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認識[にんしき, ninshiki] (n, vs, adj-no) recognition; cognizance; cognisance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognizance \Cog"ni*zance\ (? or ?; 277), n. [OF. conissance,
   conoissance, F. connaissance, LL. cognoscentia, fr. L.
   cognoscere to know. See {Cognition}, and cf. {Cognoscence},
   {Connoisseur}.]
   1. Apprehension by the understanding; perception;
    observation.
    [1913 Webster]
 
       Within the cognizance and lying under the control of
       their divine Governor.        --Bp. Hurd
    [1913 Webster]
 
   2. Recollection; recognition.
    [1913 Webster]
 
       Who, soon as on that knight his eye did glance,
       Eftsoones of him had perfect cognizance. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) Jurisdiction, or the power given by law to hear and
      decide controversies.
    (b) The hearing a matter judicially.
    (c) An acknowledgment of a fine of lands and tenements or
      confession of a thing done. [Eng.]
    (d) A form of defense in the action of replevin, by which
      the defendant insists that the goods were lawfully
      taken, as a distress, by defendant, acting as servant
      for another. [Eng.] --Cowell. Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
   4. The distinguishing mark worn by an armed knight, usually
    upon the helmet, and by his retainers and followers:
    Hence, in general, a badge worn by a retainer or
    dependent, to indicate the person or party to which he
    belonged; a token by which a thing may be known.
    [1913 Webster]
 
       Wearing the liveries and cognizance of their master.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       This pale and angry rose,
       As cognizance of my blood-drinking hate. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cognizance
   n 1: having knowledge of; "he had no awareness of his mistakes";
      "his sudden consciousness of the problem he faced"; "their
      intelligence and general knowingness was impressive" [syn:
      {awareness}, {consciousness}, {cognizance}, {cognisance},
      {knowingness}] [ant: {incognizance}]
   2: range of what one can know or understand; "beyond my ken"
     [syn: {cognizance}, {ken}]
   3: range or scope of what is perceived

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top