ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recognizance

R IH0 K AA1 N AH0 Z AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recognizance-, *recognizance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recognizance(n) การค้ำประกัน, Syn. bail, guaranty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ, -คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน, หนังสือค้ำประกัน, เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล, เงินประกัน, เงินค้ำประกัน, หลักฐาน, เครื่องแสดง, เหรียญหรือเข็มประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
recognizance(n) ข้อผูกมัด, เงินประกัน, การค้ำประกัน, หลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognizanceการให้หลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOGNIZANCE R IH0 K AA1 N AH0 Z AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recognizance (n) rˈɪkˈɒgnɪzəns (r i1 k o1 g n i z @ n s)
recognizances (n) rˈɪkˈɒgnɪzənsɪz (r i1 k o1 g n i z @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognizance \Re*cog"ni*zance\ (r[-e]*k[o^]g"n[i^]*zans or
   r[-e]*k[o^]n"[i^]-), n. [F. reconnaissance, OF.
   recognoissance, fr. recognoissant, p. pr. of recognoistre to
   recognize, F. reconna[^i]tre, fr. L. recognoscere; pref. re-
   re- + cognoscere to know. See {Cognizance}, {Know}, and cf.
   {Recognize}, {Reconnoissance}.] [Written also
   {recognisance}.]
   1. (Law)
    (a) An obligation of record entered into before some court
      of record or magistrate duly authorized, with
      condition to do some particular act, as to appear at
      the same or some other court, to keep the peace, or
      pay a debt. A recognizance differs from a bond, being
      witnessed by the record only, and not by the party's
      seal.
    (b) The verdict of a jury impaneled upon assize. --Cowell.
      [1913 Webster]
 
   Note: Among lawyers the g in this and the related words
      (except recognize) is usually silent.
      [1913 Webster]
 
   2. A token; a symbol; a pledge; a badge.
    [1913 Webster]
 
       That recognizance and pledge of love
       Which I first gave her.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Acknowledgment of a person or thing; avowal; profession;
    recognition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recognizance
   n 1: (law) a security entered into before a court with a
      condition to perform some act required by law; on failure
      to perform that act a sum is forfeited [syn:
      {recognizance}, {recognisance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top