ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circus

S ER1 K AH0 S   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circus-, *circus*, circu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circus[N] โรงละครสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน

English-Thai: Nontri Dictionary
circus(n) ละครสัตว์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what special requests did the yank circus demand so far?ถึงตอนนี้ผู้แทนลุงแซม มีการขออะไรเป็นพิเศษ London Has Fallen (2016)
Circus performer.หลุดมาจากคณะละครสัตว์ Alice Through the Looking Glass (2016)
Activate task force x and get Amanda waller and her whole circus on scene asap.เปิดปฏิบัติการทีมเฉพาะกิจ X ส่งอแมนด้า วอลเลอร์และคณะสิงสาราสัตว์ ไปที่เกิดเหตุด่วน Suicide Squad (2016)
I look like an Italian circus performer.ผมดูเหมือนนักละครสัตว์อิตาลี Dead Men Tell No Tales (2015)
The circus went through town every spring right around my birthday.คณะละครเราจะไปที่เมืองนั้นทุกฤดูใบไม้ผลิ ช่วงใกล้ๆวันเกิดผมเลย Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Not to interrupt your weirdly timed make-out session, but Alvarez got in touch with the circus manager.อะเเฮ่ม ไม่ได้จะมาขัดจังหวะมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งนะ แต่ อัลวาเรซ ติดต่อกับผู้จัดการคณะละครสัตว์ได้ละ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Circus is upstate. I'm just waiting...คณะละครสัตว์อยุ่ทางเหนือผมเเค่รอ... Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Alvarez, where are you with Jerome's circus contacts?อัลวาเรซ นายติดต่อกับคณะละครสัตว์เก่าเจอโรมได้รึยัง? Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
You crazy circus freak.นาย.. เจ้าตัวประหลาดละครสัตว์ Copper Bullet (2015)
The circus is my family.ละครสัตว์คือครอบครัวของผม The Blind Fortune Teller (2015)
Who gets to see a circus brawl?ใครอยากจะดูละครสัตว์ทะเลาะกัน The Blind Fortune Teller (2015)
Wow, you circus people don't mess around, do you?ว้าว พวกละครสัตว์ไม่สามัคคีกันเลย The Blind Fortune Teller (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circusAt the age of six, I was taken to a circus for the first time.
circusCircuses offer toys for prizes.
circusEarly next morning the circus left for the next town.
circusEveryone turned out for the circus.
circusI enjoyed watching the circus parade.
circusI saw a marvelous animal act at the circus.
circusI was taken to a circus for the first time.
circusThe children chased after the circus parade.
circusThe circus amazed and delighted the children.
circusThe circus entertained us very much.
circusThe circus sea lion did a trick.
circusThe clown at the circus pleased my children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครสัตว์[N] circus, Example: การแสดงละครสัตว์คณะนี้โลดโผนมาก, Thai definition: การแสดงของคณะกายกรรมโดยมีสัตว์ต่างๆ แสดงร่วมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะละครสัตว์[n. exp.] (khana lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
ละครสัตว์[n.] (lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
โรงละครสัตว์[n. exp.] (rōnglakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place   FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUS    S ER1 K AH0 S
CIRCUS'S    S ER1 K AH0 S IH0 Z
CIRCUSES    S ER1 K AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circus    (n) sˈɜːʳkəs (s @@1 k @ s)
circuses    (n) sˈɜːʳkəsɪz (s @@1 k @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马戏团[mǎ xì tuán, ㄇㄚˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] circus, #34,792 [Add to Longdo]
马戏[mǎ xì, ㄇㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] circus, #43,281 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zirkusreiter {m}circus rider [Add to Longdo]
Zirkuszelt {n}circus tent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーカス[, sa-kasu] (n) circus; (P) [Add to Longdo]
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe) [Add to Longdo]
パンと見世物[パンとみせもの, pan tomisemono] (exp) bread and circuses [Add to Longdo]
曲馬[きょくば, kyokuba] (n) circus; equestrian feats [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe [Add to Longdo]
見世物小屋;見せ物小屋[みせものこや, misemonokoya] (n) show tent; circus tent; freak show [Add to Longdo]
散楽[さんがく, sangaku] (n) (See 猿楽・1) form of ancient Chinese entertainment similar to a circus (brought to Japan during the Nara period) [Add to Longdo]
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack [Add to Longdo]
沢鵟[ちゅうひ;チュウヒ, chuuhi ; chuuhi] (n) (uk) Eastern marsh harrier (Circus spilonotus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circus \Cir"cus\, n.; pl. {Circuses}. [L. circus circle, ring,
   circus (in sense 1). See {Circle}, and cf. {Cirque}.]
   [1913 Webster]
   1. (Roman Antiq.) A level oblong space surrounded on three
    sides by seats of wood, earth, or stone, rising in tiers
    one above another, and divided lengthwise through the
    middle by a barrier around which the track or course was
    laid out. It was used for chariot races, games, and public
    shows.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Circus Maximus at Rome could contain more than
      100,000 spectators. --Harpers' Latin Dict.
      [1913 Webster]
 
   2. A circular inclosure for the exhibition of feats of
    horsemanship, acrobatic displays, etc. Also, the company
    of performers, with their equipage.
    [1913 Webster]
 
   3. Circuit; space; inclosure. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The narrow circus of my dungeon wall. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circus
   n 1: a travelling company of entertainers; including trained
      animals; "he ran away from home to join the circus"
   2: a performance given by a traveling company of acrobats,
     clowns, and trained animals; "the children always love to go
     to the circus"
   3: a frenetic disorganized (and often comic) disturbance
     suggestive of a large public entertainment; "it was so funny
     it was a circus"; "the whole occasion had a carnival
     atmosphere" [syn: {circus}, {carnival}]
   4: (antiquity) an open-air stadium for chariot races and
     gladiatorial games
   5: an arena consisting of an oval or circular area enclosed by
     tiers of seats and usually covered by a tent; "they used the
     elephants to help put up the circus"
   6: a genus of haws comprising the harriers [syn: {Circus},
     {genus Circus}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 circus
  circle

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 circus /sirkɵs/
  circus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top