ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วงเวียน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงเวียน-, *วงเวียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเวียน[N] dividers, See also: compasses, Example: การวาดเขียนโดยไม่ใช้ไม้บรรทัดและวงเวียนเป็นการยากสำหรับเด็ก, Thai definition: เครื่องเขียนวงกลม เป็นสองขา ขาหนึ่งเป็นเหล็กแหลม อีกขาหนึ่งเป็นปลอกสำหรับใส่ดินสอ
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงเวียนน. เครื่องมือสำหรับเขียนวงกลม ส่วนโค้งของวงกลม หรือกะระยะ ทำด้วยโลหะ มี ๒ ขา ปลายข้างหนึ่งแหลม ปลายอีกข้างหนึ่งมีดินสอเป็นต้น อีกแบบหนึ่งมีปลายแหลมทั้ง ๒ ข้าง แบบหลังนี้ใช้สำหรับเขียนบนโลหะก็ได้, (โบ) กงเวียน หรือ กางเวียน ก็ว่า
วงเวียนที่ซึ่งมีลักษณะกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลาย ๆ สาย เช่น วงเวียนใหญ่ วงเวียน ๒๒ กรกฎา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compassesวงเวียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dividersวงเวียนแบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Okay, this right here, this Columbus Circle."ที่นี่คือวงเวียนโคลัมบัส Punchline (1988)
The system sucks.ไอ้วงเวียนบ้าบอนี่นะ Eating Out (2004)
If that's true, then we're in the seventh circle of Hell.ถ้ามันเป็นเรื่องจริง เราก็คงอยู่ใน วงกรรมวงเวียน นรกขุมที่ 7 1408 (2007)
"turning and turning in the widening gyre...วนไปวนมา ในวงเวียนอันกว้างใหญ่ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Appear unto me before this circle.ให้ปรากฎให้ข้าเห็นก่อนวงเวียนนี้ Lazarus Rising (2008)
Appear unto me before this circle.ให้ปรากฎให้ข้าเห็นก่อนวงเวียนนี้ Lazarus Rising (2008)
Appear unto me before this circle.ให้ปรากฎให้ข้าเห็นก่อนวงเวียนนี้ Lazarus Rising (2008)
It's a long way north, in the Pans.-ขึ้นไปทางด้านเหนือไกลหน่อย จากวงเวียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Okay, rounding Dupont Circle.โอเค อยู่รอบๆวงเวียนดูปอนท์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It's a plan to vandalize cars and restaurants around Dupont Circle.มันเป็นแผนทำลายทรัพย์สิน รถ และร้านอาหาร รอบ ๆ วงเวียนดูปองด์ Hopeless (2009)
Dupont Circle's not in the unsubs' usual comfort zone.วงเวียนดูปองด์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่คนรวย Hopeless (2009)
I could never live in a city whose streets are laid out in a wheel-and-spoke pattern.ฉันไม่่มีวันอยู่ในเมืองที่มีถนนปูหิน เป็นรูปวงเวียนเด็ดขาด The Einstein Approximation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: compass ; dividers   FR: compas [m]
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place   FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)
วงเวียน[n. exp.] (wongwīen lek) EN: small traffic circle   FR: petit rond-point
วงเวียน[n. exp.] (wongwīen yai) EN: large traffic circle   FR: grand rond-point [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compass[VT] วงเวียน
roundabout[N] วงเวียนที่ต้องขับรถรอบ
traffic circle[N] วงเวียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcograph(อาร์ค'โคกราฟ) n. เครื่องมือวาดรูปโค้ง, วงเวียน, Syn. cyclograph
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
divider(ดิไว'เดอะ) n. ผู้แบ่งแยก,เครื่องแบ่งแยก,ที่กั้นกลาง, See also: dividers n.,pl. วงเวียนสองขาสำหรับกะระยะ,จำนวนหาร,ตัวหาร
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
prick(พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular

English-Thai: Nontri Dictionary
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
compasses(n) วงเวียน
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
LIFE life cycle(n) วงจรชีวิต,วงเวียนชีวิต
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top