ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chink

CH IH1 NG K   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chink-, *chink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chink[N] รอยแยกเล็กๆ, Syn. crack, slit, fissure
chink[VT] ทำเสียงดังกริ๊ง
chink[VI] มีเสียงดังกริ๊ง
chink[N] เสียงดังกริ๊ง, Syn. clinking sound
chinky[SL] เจ๊ก (คำหยาบ), See also: คนจีน
chinky[SL] ร้านอาหารจีน (คำหยาบ)
chinky[SL] อาหารจีน (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก

English-Thai: Nontri Dictionary
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
chink(vi) ทำเสียงกระทบ
chink(vt) อุดรู,อุดช่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ Blazing Saddles (1974)
We'll give some land to the niggers and the chinks but we don't want the Irish!เราจะให้ที่ดินนิโกรกับคนจีน... ...แต่ไม่ให้พวกไอริช Blazing Saddles (1974)
The Chinks tell me that the hit man... was kind of the Italian type.พวกเจ๊กบอกฉันว่ามันเป็นนักฆ่า... ที่เป็นอิตาเลี่ยน Léon: The Professional (1994)
Entirely different kind of chinks.ต่างกับพวกคนจีนตั้งเยอะ Crash (2004)
Well, it's usually gonna be somebody with some sort of weakness you know, a chink in the armor that the demon can worm through.ก็ส่วนมากมักจะเป็นคนที่อ่อนแอ จะเป็นคนที่ปีศาจสามารถเข้าสิงได้ Phantom Traveler (2005)
A Chink from Hong Kong.ชิง จาก ฮ่องกง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Let's go, Chucky. We're picking up the Chink money now.ไปกันเถอะชัคกี้ เราจะไปเอาเงินพวกเจ๊กกัน Giving Back (2008)
What? You think you're Chinese? You hanging out with that Chink with a sitar.หา แกนึกว่าแกเป็นคนจีนรึ ไปคลุกอยู่กับไอ้เจ็กแถวไชน่าทาวน์รึไง The Forbidden Kingdom (2008)
Hey Lupo. He's hanging out with that old Chink. Cash his checks.เฮ้ยลูโป้ มันซี้กับไอ้แก่ที่รับแลกเช็คด้วยว่ะ The Forbidden Kingdom (2008)
You get yourself a little of that Moo goo gai pan from that chink place around the corner?นายสั่งอาหารตามสั่งอาหารจีน ไก่ผัดผักน้ำมันหอย มาจากตรอกร้านอาหารจีน ตรงหัวมุมถนนงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
Hmm,a chink in the armor,huh?҅ᵡ¡ Throwdown (2009)
He's gonna find every chink in your armor, Sam,มันจะหาจุดอ่อน ทุกอย่างในตัวนาย แซม The Devil You Know (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINK    CH IH1 NG K
CHINKS    CH IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chink    (v) tʃˈɪŋk (ch i1 ng k)
chinks    (v) tʃˈɪŋks (ch i1 ng k s)
chinked    (v) tʃˈɪŋkt (ch i1 ng k t)
chinking    (v) tʃˈɪŋkɪŋ (ch i1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spalte {f} | Spalten {pl}chink | chinks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
ちんこ[, chinko] (n) (col) (vulg) penis [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
沈下[ちんか, chinka] das_Sinken, Senkung [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
鎮魂曲[ちんこんきょく, chinkonkyoku] Requiem [Add to Longdo]
鎮魂曲歌[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] Requiem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. i. [imp. & p. p. {Chinked} (ch[i^][ng]kt); p.
   pr. & vb. n. {Chinking}.]
   To crack; to open.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. t.
   1. To cause to open in cracks or fissures.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill up the chinks of; as, to chink a wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, n. [Of imitative origin. Cf. {Jingle}.]
   1. A short, sharp sound, as of metal struck with a slight
    degree of violence. "Chink of bell." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Money; cash. [Cant] "To leave his chink to better hands."
    --Somerville.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. t.
   To cause to make a sharp metallic sound, as coins, small
   pieces of metal, etc., by bringing them into collision with
   each other. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. i.
   To make a slight, sharp, metallic sound, as by the collision
   of little pieces of money, or other small sonorous bodies.
   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\ (ch[i^][ng]k), n. [OE. chine, AS. c[imac]ne
   fissure, chink, fr. c[imac]nan to gape; akin to Goth. Keinan
   to sprout, G. keimen. Cf. {Chit}.]
   A small cleft, rent, or fissure, of greater length than
   breadth; a gap or crack; as, the chinks of a wall.
   [1913 Webster]
 
      Through one cloudless chink, in a black, stormy sky.
      Shines out the dewy morning star.    --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\ (ch[i^][ng]k), n. [From chinaman.]
   a chinaman; a chinese person; -- disparaging and offensive.
   [slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chink
   n 1: (ethnic slur) offensive term for a person of Chinese
      descent [syn: {chink}, {Chinaman}]
   2: a narrow opening as e.g. between planks in a wall
   3: a short light metallic sound [syn: {chink}, {click}, {clink}]
   v 1: make or emit a high sound; "tinkling bells" [syn: {tinkle},
      {tink}, {clink}, {chink}]
   2: fill the chinks of, as with caulking
   3: make cracks or chinks in; "The heat checked the paint" [syn:
     {check}, {chink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top