ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chinky

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinky-, *chinky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chinky[SL] เจ๊ก (คำหยาบ), See also: คนจีน
chinky[SL] ร้านอาหารจีน (คำหยาบ)
chinky[SL] อาหารจีน (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก

Japanese-English: EDICT Dictionary
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet [Add to Longdo]
ニコチンキャンディー[, nikochinkyandei-] (n) nicotine lollipop [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chinky \Chink"y\ (ch[i^][ng]k"[y^]), a.
     Full of chinks or fissures; gaping; opening in narrow clefts.
     --Dryden.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top