ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parturition

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parturition-, *parturition*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parturition มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parturition*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebären {n}parturition [Add to Longdo]
Parturitio {f}; Geburtsvorgang {m} [med.]parturition; giving birth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parturition \Par`tu*ri"tion\, n. [L. parturitio, fr. parturire:
   cf. F. parturition. See {Parturient}.]
   1. The act of bringing forth, or being delivered of, young;
    the act of giving birth; delivery; childbirth.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is brought forth; a birth. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parturition
   n 1: the process of giving birth [syn: {parturition}, {birth},
      {giving birth}, {birthing}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

parturition

 


  

 
parturition
 • การให้กำเนิด: การคลอดลูก [Lex2]
 • (พาร์ทูริซ'เชิน) n. การคลอดลูก (birth) [Hope]
 • (n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด [Nontri]
 • (n) /pˌaːtjur'ɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top