ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charlatan

SH AA1 R L AH0 T AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charlatan-, *charlatan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charlatan[N] นักต้มตุ๋น, See also: พวกสิบแปดมงกุฏ, พวกกำมะลอ, Syn. fake, fraud, impostor, mountebank, phony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who sent that thieving charlatan onto my ship?ใครส่งเจ้าหัวขโมยนั่นขึ้นมาบนเรือข้า Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The charlatan murders my daughter and then feeds me his philosophy.ฆาตกรรมคนล่อลวง ลูกสาวของฉันแล้วฉันฟีดปรัชญาของเขา Drive Angry (2011)
These charlatans with all their talk about seances and contacting the dead.ที่พูเรื่องติดต่อกับ วิญญาณคนตายแบบนี้ The Woman in Black (2012)
I don't-- uh... see... why you shouldn't all leave immediately, because when you are dealing with a charlatan like Ivy Dickens, time is of the essence.ฉันไม่-- อ่า.. เข้าใจว่า... Con-Heir (2012)
Three dragons the size of cats and an alliance with a charlatan do not make you a king.มังกรขนาดเท่าแมว สามตัว และพันธมิตรที่เป็น พวกสิบแปดมงกุฎ ไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นกษัตริย์ A Man Without Honor (2012)
What kind of charlatan are you?เจ้าเป็นคนปลิ้นปล้อนแบบไหนกัน The Doctor (2012)
No, that's what a good charlatan does.ไม่ นั้นมันเป็นการหลอกลวงดี ๆ นิืเอง Now You See Me, Now You Don't (2013)
"A deluded, washed-up charlatan "who never had a hit in his career.""สิบแปดมงกุฎต้มตุ๋น ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในสายอาชีพ" Sing (2016)
- Archmaester, please-- - That will be all, Tarly. It brings to mind the work of Jenny of Oldstones, the charlatan who claimed descent from the children of the forest.ขอร้องล่ะ พอเท่านี้ ทาร์ลี่ the charlatan who claimed descent from the children of the forest. who promised that the Drowned God would rise up and destroy Aegon the Conqueror. Eastwatch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอเถื่อน[N] quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
หมอเถื่อน[N] quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARLATAN SH AA1 R L AH0 T AH0 N
CHARLATANS SH AA1 R L AH0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charlatan (n) ʃˈaːlətən (sh aa1 l @ t @ n)
charlatans (n) ʃˈaːlətənz (sh aa1 l @ t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharlatan {m} | Scharlatane {pl}charlatan | charlatans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charlatan \Char"la*tan\, n. [F. charlatan, fr. It. ciarlatano,
   fr. ciarlare to chartter, prate; of imitative origin; cf. It.
   zirlare to whistle like a thrush.]
   One who prates much in his own favor, and makes unwarrantable
   pretensions; a quack; an impostor; an empiric; a mountebank.
   [1913 Webster] Charlatanic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charlatan
   n 1: a flamboyant deceiver; one who attracts customers with
      tricks or jokes [syn: {mountebank}, {charlatan}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 charlatan /ʃaʀlatɑ̃/ 
  charlatan; imposter; quack

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 charlatan /ʃɑrlatɑn/
  charlatan; imposter; quack

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top