ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impostor

IH2 M P AO1 S T ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impostor-, *impostor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impostor[N] คนที่ปลอมเป็นคนอื่น, See also: คนต้มตุ๋น, คนหลอกลวง, Syn. fraud, sham

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impostor(อิมพอส' เทอะ) n. คนหลอกลวง, นักต้ม, คนโกง, Syn. deceiver)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Although the impostor has been shot down... it looks like Christmas will have to be cancelled this year.ถึงแม้ว่า นักต้มตุ๋น จะถูกยิงตายแล้ว ดูเหมือนว่า ปีนี้เราคงต้องยกเลิกคริสต์มัส The Nightmare Before Christmas (1993)
I repeat, the impostor has been shot down... but there's still no sign yet of Santa.ย้ำอีกครั้ง นักต้มตุ๋นถูกยิงตายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณจากซานต้า The Nightmare Before Christmas (1993)
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ Gattaca (1997)
I was told this impostor was dead.ใครนะบอกข้าว่าเจ้านี่ตายไปแล้ว The Man in the Iron Mask (1998)
Putting an impostor on my team is too big a risk.การเอาตัวปลอมมาไว้ในทีมของผม มันเป็นการเสี่ยงมากนะครับ The Plateau (2010)
But... an impostor with a ship.แต่... เจ้าตัวปลอมมันมีเรือ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
But if this is an impostor ...ถ้านี่เป็นตัวปลอม The Kenzi Scale (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSTOR IH2 M P AO1 S T ER0
IMPOSTORS IH2 M P AO1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impostor (n) ˈɪmpˈɒstər (i1 m p o1 s t @ r)
impostors (n) ˈɪmpˈɒstəz (i1 m p o1 s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽り者[いつわりもの, itsuwarimono] (n) impostor; liar [Add to Longdo]
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender [Add to Longdo]
食わせ物;食わせ者[くわせもの, kuwasemono] (n) (1) (食わせ物 only) fake; sham; counterfeit; (2) impostor; cheat; hypocrite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impostor \Im*pos"tor\, n. [L. impostor a deceiver, fr. imponere
   to impose upon, deceive. See {Impone}.]
   One who imposes upon others; a person who assumes a character
   or title not his own, for the purpose of deception; a
   pretender. "The fraudulent impostor foul." --Milton.
 
   Syn: Deceiver; cheat; rogue. See {Deceiver}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impostor
   n 1: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
      {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
      {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 impostor
  charlatan; imposter; quack

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top