ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carton

K AA1 R T AH0 N   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carton-, *carton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carton[N] กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร), Syn. box, package
carton[N] กล่องกระดาษหรือพลาสติก, Syn. box
carton[N] จำนวนหนึ่งกล่อง, Syn. cartonful
carton[VT] บรรจุลงกล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carton(คาร์'เทิน) n. กล่องกระดาษ,กระดาษแข็ง,สิ่งที่บรรจุในกล่องกระดาษ,จุดขาวในกลางเป้า, Syn. box -Conf. cartoon

English-Thai: Nontri Dictionary
carton(n) หีบ,กล่อง,กระดาษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartonsกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Cartonsกล่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How many cartons you need?เอากี่กล่อง? Goodfellas (1990)
Ji-hoon, you can smoke two cartons during class.จี-ฮุน,เธอให้สูบบุหรี่ได้ 2 คาร์ตอนเลยตอนเรียนน่ะ My Tutor Friend (2003)
Caleb's drinking out of the milk carton!คาเลบกินนมของหนูหมดเลยค่ะ Eating Out (2004)
I never like these cartonsฉันไม่ชอบผ้าม่านนี้เลย Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ My Girl (2005)
So are they okay just like this or do you need the carton?จะเอาไปแบบนี้หรือว่าคุณต้องการใส่กล่องมั้ย Funny Games (2007)
So would you like the carton this time?แล้วทีนี้จะเอากล่องไหม Funny Games (2007)
No carton?ไม่มีกล่องเหรอ Funny Games (2007)
If you think about it, all of this, just for a carton of eggs.ถ้าลองคิดถึงมันนะ ทั้งหมดเลย แค่ไข่โหลเดียวเอง Funny Games (2007)
These egg cartons can really take a lot, considering.ลังไข่ใบนี้สามารถเปลี่ยนให้มันได้มากขึ้น ตามความคิดของชั้นนะ Funny Games (2007)
You drink milk from a carton?คุณดื่มนมจากกล่องรึเปล่า? Resurrection (2008)
The barcode on the carton is the same principle as a DNA profile.บาร์โค้ดบนกล่อง จะเป็นหลักการเดียวกัน กับโครงสร้างDNA Resurrection (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartonFor some people, home is a cardboard carton in Tokyo.
cartonThat child shut up a cat in the carton.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบกระดาษ[n. exp.] (hīp kradāt) FR: carton [m] ; emballage [m]
ห่อ[n.] (hø) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton   FR: paquet [m] ; colis [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กล่องกระดาษ[X] (klǿng kradāt) EN: box (cardbox)   FR: boîte en carton [f]
กระดาษแข็ง[n.] (kradātkhaeng) EN: cardboard ; hard board   FR: carton [m]
หนังสือปกแข็ง[n. exp.] (nangseū pok kaeng) EN: hardback ; hardcover   FR: livre relié [m] ; livre cartonné [m]
แผ่น[n.] (phaen) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]   FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]
ปกแข็ง[n. exp.] (pok khaeng) EN: hardcover ; hardback   FR: couverture cartonnée [f]
ถ้วยกระดาษ[n. exp.] (thuay kradāt) FR: tasse en carton [m] ; gobelet en carton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTON    K AA1 R T AH0 N
CARTONS    K AA1 R T AH0 N Z
CARTONEROS    K AA2 R T OW2 N EH1 R OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carton    (n) kˈaːtn (k aa1 t n)
cartons    (n) kˈaːtnz (k aa1 t n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸箱[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, / ] carton; cardboard box, #25,676 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
ブリックパック[, burikkupakku] (n) (col) (juice) carton (wasei [Add to Longdo]
ボール箱[ボールばこ, bo-ru bako] (n) cardboard box; carton [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
紙パック[かみパック, kami pakku] (n) drink box; carton (milk, juice, etc.); paper bag (for vacuum cleaners) [Add to Longdo]
紙箱[かみばこ, kamibako] (n) paper box; paper carton [Add to Longdo]
通箱;通い箱;通函[かよいばこ, kayoibako] (n) reusable shipping carton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carton \Car"ton\ (k[aum]r"t[o^]n), n. [F. See {Cartoon}.]
   Pasteboard for paper boxes; also, a pasteboard box.
   [1913 Webster]
 
   {Carton pierre}, a species of papier-mach['e], imitating
    stone or bronze sculpture. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carton
   n 1: the quantity contained in a carton [syn: {carton},
      {cartonful}]
   2: a box made of cardboard; opens by flaps on top

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 carton /kaʀtɔ̃/ 
  cardboard

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top